Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.26.192

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 sierpnia 1982 r.
w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 13 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 227, z 1976 r. Nr 40, poz. 233 i z 1977 r. Nr 3, poz. 17) zarządza się, co następuje:
1.
Podwyższa się w podatku wyrównawczym:
1)
kwotę wynagrodzeń przychodów lub dochodów wolną od podatku ze 144.000 zł do 204.000 zł,
2)
kwotę wolną od podatku z tytułu utrzymywania przez podatnika małżonka z 24.000 zł do 30.000 zł oraz z tytułu utrzymywania przez podatnika dziecka, rodziców lub rodzeństwa niezdolnych do pracy z 12.000 zł do 15.000 zł na każdą z wymienionych osób.
2.
Kwotę wolną od podatku określoną w ust. 1 pkt 1 w razie włączenia do wynagrodzenia rekompensaty z tytułu wzrostu kosztów utrzymania podwyższa się o 1.000 zł miesięcznie licząc od miesiąca, w którym nastąpiło włączenie rekompensaty do wynagrodzenia.
1.
Kwotę wynagrodzeń, przychodów lub dochodów wolną od podatku podwyższa się do 228.000 zł w stosunku do:
1)
pracowników kopalń węgla kamiennego oraz pracowników innych kopalń głębinowych, zatrudnionych przy wykonywaniu robót związanych z wydobyciem węgla oraz innych surowców w kopalniach głębinowych, przy wykonywaniu robót remontowo-konserwacyjnych i równorzędnych oraz zatrudnionych przy stałej obsłudze urządzeń,
2)
pracowników zatrudnionych przy zapewnieniu ciągłego ruchu urządzeń wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej, remontach związanych z ruchem ciągłym oraz przy obsłudze, remontach i usuwaniu awarii urządzeń energetycznych,
3)
marynarzy i rybaków morskich zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej i osiągających w ramach stosunku pracy wynagrodzenia za pracę na morzu,
4)
pracowników wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nr 175 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie szczególnych uprawnień dla pracowników branży portów morskich,
5)
robotników i pracowników dozoru inżynieryjno-technicznego zatrudnionych w stoczniach morskich.
2.
Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do pracowników wymienionych w ust. 1.
Przy ustalaniu obowiązku podatkowego wyłącza się:
1)
wypłacane przez uspołecznione zakłady pracy:
a)
wynagrodzenia i dodatki za pracę w niedziele, święta oraz w dodatkowych dniach wolnych od pracy, jeżeli praca w tych dniach stanowiła pracę w godzinach nadliczbowych,
b)
dodatki za pracę w niedziele i święta nie stanowiącą pracy w godzinach nadliczbowych,
2)
dodatkowe wynagrodzenie określone w uchwale nr 199 Rady Ministrów z dnia 11 września 1981 r. w sprawie środków zapewniających zwiększenie wydobycia węgla kamiennego oraz innych surowców wydobywanych w kopalniach głębinowych.
1.
Nie łączy się wynagrodzeń, przychodów lub dochodów małżonków, w razie gdy małżonek osoby osiągającej wynagrodzenia, przychody lub dochody podlegające podatkowi wyrównawczemu uzyskuje dochody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo dochody z wykonywania rzemiosła, od których zamiast podatków obrotowego i dochodowego pobiera się opłatę skarbową.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dochodów z niektórych upraw i rodzajów produkcji zwierzęcej prowadzonych w większych rozmiarach.
Podwyższa się do 700.000 zł kwotę przychodów z działalności lub twórczości artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej lub publicystycznej nie wynikających ze stosunku pracy, do której odlicza się koszty uzyskania tych przychodów.
Podwyższa się do 900.000 zł kwotę odliczeń z tytułu wydatków na wkład do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, na nabycie od Państwa domu jednorodzinnego lub mieszkania, na dopłatę za dodatkowo uzyskaną w wyniku zamiany powierzchnię lokalu zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej lub na budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w małym domu mieszkalnym osobom, które uzyskują wyłącznie wynagrodzenia lub przychody określone w art. 1 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 227, z 1976 r. Nr 40, poz. 233 i z 1977 r. Nr 3, poz. 17).
1.
Podatnikom podatku wyrównawczego, którzy osiągają dochody z działów specjalnych nie przekraczające w roku podatkowym kwoty 700.000 zł, przysługuje ulga inwestycyjna na:
1)
budowę i rozbudowę szklarni albo przechowalni,
2)
budowę i przebudowę kotłowni do ogrzewania szklarni, tuneli foliowych, pieczarkarni lub zainstalowanie w nich nowo nabytych kotłów,
3)
budowę obiektów przeznaczonych do produkcji młodego drobiu rzeźnego,
4)
budowę lub rozbudowę pieczarkarni,
5)
nabycie i zainstalowanie deszczowni,
6)
założenie lub powiększenie istniejących sadów.
2.
Ulga inwestycyjna polega na odliczeniu z dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym wydatków poniesionych ze środków własnych na cele wymienione w ust. 1.
3.
Ulga inwestycyjna przysługuje, gdy suma nakładów przekracza 100.000 zł, a jeżeli chodzi o deszczownie, kotłownie i kotły - gdy przekracza 30.000 zł.
4.
Ogólna kwota odliczeń z tytułu wydatków na cele określone w ust. 1 nie może w okresie stosowania ulg przekraczać kwoty 300.000 zł.
W wykazie norm szacunkowych dochodu z upraw i produkcji młodego drobiu rzeźnego, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie podatku wyrównawczego (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 242 i z 1979 r. Nr 1, poz. 2), wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 9 otrzymuje brzmienie:
Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw i produkcjiRoczna norma szacunkowa dochodu w zł
"9Uprawy w szklarniach zimnych i tunelach foliowych nie ogrzewanych:
a) kwiatówm2200
b) warzywm2 100"
2)
w kolumnie "Roczna norma szacunkowa dochodu w zł":
a)
pod lp. 6 normę "450" zastępuje się normą "750",
b)
pod lp. 8 lit. a) normę "250" zastępuje się normą "400",
c)
pod lp. 13 normę "350" zastępuje się normą "700",
d)
pod lp. 14 lit. a) i b) normę "3" zastępuje się normą "4",
e)
pod lp. 14 lit. c) normę "6" zastępuje się normą "8".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń, przychodów i dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1982 r. z wyjątkiem § 7, który stosuje się do nakładów poniesionych w okresie od dnia 1 stycznia 1981 r.
1 § 9 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 stycznia 1983 r. (Dz.U.83.4.28) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.