Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.46.242

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1975 r.
w sprawie podatku wyrównawczego.

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 45, poz. 227) zarządza się, co następuje:
 
1.
Opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym podlegają dochody z następujących specjalistycznych działów produkcji rolnej, prowadzonych w większych rozmiarach:
1)
uprawy gruntowej kwiatów i warzyw, z wyjątkiem kapusty, marchwi i buraka ćwikłowego,
2)
uprawy kwiatów i warzyw w szklarniach, tunelach foliowych i inspektach,
3)
uprawy szkółek drzew i krzewów ozdobnych,
4)
uprawy pieczarek,
5)
sadownictwa,
6)
produkcji młodego drobiu rzeźnego (brojlerów).
2.
Opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym podlegają również dochody z upraw nasiennych warzyw i kwiatów oraz uprawy truskawek, poziomek, malin, krzewów owocowych, jeżeli uprawy te są prowadzone łącznie z uprawami wymienionymi w ust. 1 lub produkcją młodego drobiu rzeźnego.
Normy szacunkowe dochodu z upraw i produkcji młodego drobiu rzeźnego określonych w § 1 ustala załącznik do rozporządzenia.
1.
Dochód z upraw oblicza się przez pomnożenie wyrażonej w arach lub m2 powierzchni poszczególnej uprawy przez właściwą dla niej normę szacunkową dochodu, a dochód z produkcji młodego drobiu rzeźnego - przez pomnożenie wyrażonej w sztukach jednostki produktu przez właściwą dla niej normę szacunkową dochodu.
2.
Przy ustalaniu powierzchni upraw dla obliczenia wysokości dochodu wyłącza się:
1)
powierzchnię sadów pod drzewami w wieku do lat 7 oraz powierzchnię pod drzewami pestkowymi, przyjmując po 20 m2 powierzchni na każde drzewo;
2)
powierzchnię zajętą pod uprawy krzewów owocowych przez pierwsze dwa lata, a truskawek, poziomek i malin przez pierwszy rok - po ich zasadzeniu.
3.
Dla ustalenia dochodu z uprawy w szklarniach, tunelach foliowych, inspektach oraz z uprawy pieczarek i ich grzybni przyjmuje się:
1)
dla szklarni, tuneli foliowych i inspektów - ogólną powierzchnię tych urządzeń obliczoną w metrach kwadratowych według wewnętrznej długości ścian,
2)
dla pieczarek i ich grzybni - powierzchnię zajętą pod te uprawy.
 
1.
Za prowadzone w większych rozmiarach w rozumieniu § 1 uważa się uprawy i produkcję młodego drobiu rzeźnego, jeżeli dochód obliczony przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z któregokolwiek rodzaju uprawy i produkcji, a przy zbiegu różnych rodzajów upraw i produkcji młodego drobiu rzeźnego dochód łączny, przekracza kwotę wolną od podatku wyrównawczego.
2.
Jeżeli osoba prowadząca uprawy i produkcję młodego drobiu rzeźnego osiąga również wynagrodzenia, przychody i dochody określone w art. 1 ust. 1 pkt 1-3 i 6 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 227 i z 1976 r. Nr 40, poz. 233) lub dochody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo dochody z wykonywania rzemiosła, od których zamiast podatków obrotowego i dochodowego pobiera się opłatę skarbową, za prowadzone w większych rozmiarach uważa się uprawy i produkcję młodego drobiu rzeźnego, z których dochód obliczony przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu wynosi co najmniej 80.000 zł, a łącznie z tymi wynagrodzeniami, przychodami i dochodami przekracza kwotę wolną od podatku wyrównawczego.
3.
Dochody z udziału w spółce wynikające ze współwłasności, współposiadania i wspólnego prowadzenia produkcji, z wyjątkiem posiadania zależnego, opodatkowuje się odrębnie u każdej osoby według przypadającego jej udziału w tych dochodach. W razie braku dowodu określenia udziałów w dochodach spółki cały dochód opodatkowuje się na imię tej osoby, która miała istotny wpływ na prowadzenie produkcji. Za wspólników dla celów podatku wyrównawczego uznaje się tylko osoby fizyczne wnoszące majątek produkcyjny i wspólnie prowadzące sprawy spółki.
4.
Dochody uzyskane ze wspólnego prowadzenia upraw i produkcji przez zespół rolników indywidualnych ustala się odrębnie u każdego członka zespołu na podstawie ich pisemnego oświadczenia. W razie niezłożenia oświadczenia wysokość dochodu ustala się przyjmując równość udziałów.
Normy szacunkowe dochodu określone w § 2 dla powierzchni upraw i produkcji młodego drobiu rzeźnego, z których produkcja została zakontraktowana, obniża się dla członków zespołu rolników indywidualnych o 30%, a dla pozostałych podatników o 20%. Obniżkę stosuje się po przedstawieniu dowodu stwierdzającego wykonanie umowy kontraktacji.
1.
Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni prowadzone są różne uprawy, dla których ustalone są różne normy szacunkowe dochodu, wówczas dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się przy zastosowaniu właściwej dla niej normy proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również w razie zaprowadzenia lub zaprzestania uprawy w ciągu roku.
1.
Podatnikom podatku wyrównawczego, których dochody z upraw nie przekraczają w roku podatkowym 700.000 zł, a członkom zespołu rolników indywidualnych, których dochody z uprawy lub produkcji młodego drobiu rzeźnego nie przekraczają w roku podatkowym 1.000.000 zł, przyznaje się ulgi podatkowe z tytułu nakładów inwestycyjnych, zwane dalej "ulgami inwestycyjnymi", jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 1980 r.:
1)
wybudują albo rozbudują szklarnie lub przechowalnie,
2)
wybudują kotłownie do ogrzewania szklarni lub zainstalują w nich nowo nabyte kotły,
3)
nabędą i zainstalują nowe deszczownie,
4)
założą nowe lub powiększą istniejące sady.
2.
Za podstawę obliczenia ulgi inwestycyjnej przyjmuje się wartość nakładów inwestycyjnych ustaloną na podstawie oryginalnych dowodów (rachunków) zakupu i takie dowody na robociznę obcą.
3.
Ulgę inwestycyjną stosuje się tylko do nakładów poniesionych ze środków własnych, gdy ich wysokość przekracza 100.000 zł, a przy nakładach na deszczownie, kotłownie oraz kotły - 30.000 zł.
4.
Ulga inwestycyjna polega na potrąceniu z dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym nakładów określonych w ust. 3, nie więcej jednak niż:
1)
400.000 zł z dochodu z upraw lub produkcji młodego drobiu rzeźnego na poszczególnego członka zespołu rolników indywidualnych,
2)
300.000 zł z dochodu z upraw na innego podatnika niż wymieniony w pkt 1

- w okresie stosowania ulg.

5.
W razie niepotrącenia całej kwoty nakładów w roku podatkowym, w którym inwestycje zostały zakończone, pozostałą kwotę nakładów potrąca się w następnych latach.
6.
W razie zbiegu uprawnień do ulgi inwestycyjnej należnej w podatku gruntowym i w podatku wyrównawczym z tytułu tej samej inwestycji ulgę inwestycyjną stosuje się tylko w podatku wyrównawczym.
Osoby, które otrzymują z jednego zakładu pracy wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości nie powodującej obowiązku opłacania podatku wyrównawczego, lecz u których obowiązek ten powstaje w związku z uzyskiwaniem wynagrodzeń od innych zakładów pracy lub innych przychodów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku wyrównawczym, mogą zażądać, aby wskazany zakład pracy obliczał podatek wyrównawczy od wszystkich wynagrodzeń i przychodów. W tym wypadku mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 11 ustawy o podatku wyrównawczym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.

ZAŁĄCZNIK  3

Wykaz

norm szacunkowych dochodu z upraw i produkcji młodego drobiu rzeźnego
Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw i produkcjiRoczna norma szacunkowa dochodu w zł
1Warzywa w uprawie gruntowej i nasiennictwo warzywar 250
2Róże w uprawie gruntowej (kwiaty i szkółki)ar1.000
3Inne kwiaty w uprawie gruntowejar 750
4Nasiennictwo kwiatówar 500
5Krzewy owocowe (agrest i porzeczki), truskawki, poziomki i malinyar 200
6Kwiaty w szklarniach ogrzewanychm2 750
7Warzywa w szklarniach ogrzewanychm2 200
8Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych:
a) kwiatówm2 400
b) warzywm2 100
9Uprawy w szklarniach zimnych i tunelach foliowych nie ogrzewanych:
a) kwiatówm2200
b) warzywm2 100
10Uprawy w inspektach ogrzewanych i zimnych (belgijkach)m2 100
11Pieczarki i ich grzybniem2 200
12Szkółki drzew i krzewów ozdobnychar1.000
13Sadyar 700
14Młody drób rzeźny (brojlery):
a) kurczętasztuka 4
b) kaczki czterotygodniowesztuka 4
c) kaczki starszesztuka 8
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1978 r. (Dz.U.79.1.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1978 r. (Dz.U.79.1.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
3 Załącznik zmieniony przez § 8 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.79.1.2) z dniem 9 września 1982 r.