§ 3. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.55.325

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.
§  3.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego (Dz. U. z 1987 r. Nr 8, poz. 53 i Nr 40, poz. 231, z 1988 r. Nr 34, poz. 259 i z 1989 r. Nr 6, poz. 37) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Na specjalnym rachunku bankowym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), zwanej dalej "ustawą", mogą być również gromadzone dochody osób z tytułu nagród otrzymanych za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych."