Art. 18. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 18. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  18. 
1. 
Przepisy art. 6 ust. 4c-4h, 8 i 11-13, art. 6a ust. 2 pkt 4, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 3a pkt 4, art. 21 ust. 1 pkt 38, pkt 148 lit. e, pkt 152 lit. d, pkt 153 i 154, ust. 46 i 48, art. 23 ust. 1 pkt 58 i ust. 3g, art. 24 ust. 8dd, art. 26 ust. 1 pkt 2c, ust. 7 pkt 5, ust. 7e, art. 27 ust. 1, art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b, ust. 2a, 6 i ust. 9 pkt 2 i 3, art. 30c ust. 2, 2a i 3, art. 30h ust. 2 pkt 1, art. 34 ust. 8, art. 44 ust. 6j oraz art. 45 ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 11 ust. 1a, 1b i 4, art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 31 oraz art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
2. 
Przepisów art. 26 ust. 1 pkt 2aa i ust. 4a-4c oraz art. 27ea ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
3. 
Przepisów art. 32 ust. 2a i 2b, art. 44 ust. 3aa oraz art. 53a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2022 r.
4. 
Przepisy art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 34 ust. 4b i ust. 9 pkt 3 oraz art. 44 ust. 3d i 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2022 r.
5. 
Przepisy art. 22 ust. 6bb, art. 26eb ust. 2, art. 30c ust. 2b, art. 31a-32, art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 2 i 3, ust. 7 pkt 2, 5 i 7, art. 35, art. 38 ust. 1-1b i 2a, art. 39 ust. 1 i 2, art. 40-41b, art. 42f ust. 1, art. 42g ust. 1, art. 43 ust. 4, art. 44 ust. 3ab oraz art. 45ba ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.
6. 
Przepisy art. 14 ust. 3 pkt 15 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 30 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 10 marca 2022 r.