[Terminy przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji urzędom skarbowym i podatnikom] - Art. 42g. - Podatek dochodowy... - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 42g. - [Terminy przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji urzędom skarbowym i podatnikom] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 14 grudnia 2022 r.
Art.  42g.  [Terminy przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji urzędom skarbowym i podatnikom]
1. 
Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:
1)
urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
2)
podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
2. 
W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.