Art. 30. - [Ryczałtowe opodatkowanie dochodów] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2647 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 25 września 2023 r.
Art.  30.  [Ryczałtowe opodatkowanie dochodów]
1. 
Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:
1)
(uchylony);
1a)
(uchylony);
1b)
(uchylony);
1c)
(uchylony);
2)
z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody;
3)
(uchylony);
4) 71
 z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności;
4a)
z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy - w wysokości 20% należności;
4b)
z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia;
5)
(uchylony);
5a)
z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 12% przychodu;
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
7a)
z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych - w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym;
8)
(uchylony);
9)
(uchylony);
10)
(uchylony);
11)
(uchylony);
12)
(uchylony);
13)
od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 161) 72  - w wysokości 20% przychodu;
14)
od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792) - w wysokości 10% przychodu;
15)
z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania;
16)
z tytułu odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania, zawartych ze spółką, o której mowa w pkt 15, lub rozwiązania ich przed upływem terminu, na który zostały zawarte, w części, w jakiej wysokość odpraw lub odszkodowań przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu zawartej umowy - w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania;
17) 73
 z tytułu uzyskania przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1g - w wysokości:
a)
10% przychodów uzyskanych przez osobę będącą w stosunku do fundatora osobą zaliczoną do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w części odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu,
b)
15% przychodów - w zakresie przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu na podstawie lit. a.
1a. 
(uchylony).
1b. 
(uchylony).
1c. 
(uchylony).
1d. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3.  74
 Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-17, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
3a. 
Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7a, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.
9.  75
 Przepisy ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a, 7a i 17 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.
10. 
Do przychodów (dochodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie stosuje się.
71 Art. 30 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
72 Ustawa utraciła moc z dniem 23 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 823 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.
73 Art. 30 ust. 1 pkt 17 dodany przez art. 132 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.326) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 maja 2023 r.
74 Art. 30 ust. 3 zmieniony przez art. 132 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.326) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 maja 2023 r.
75 Art. 30 ust. 9 zmieniony przez art. 132 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.326) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 maja 2023 r.