[Łączne opodatkowanie w razie śmierci małżonka] - Art. 6a. - Podatek dochodowy od osób fizycznych. - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 6a. - [Łączne opodatkowanie w razie śmierci małżonka] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 14 grudnia 2022 r.
Art.  6a.  [Łączne opodatkowanie w razie śmierci małżonka]
1.  24
 Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim w roku podatkowym, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.
2. 
Do podatników, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1:
1)
stosuje się sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 2;
2) 25
 stosuje się przepisy art. 6 ust. 3, 3a, 8 i 11-13;
3) 26
 (uchylony).
4) 27
 nie stosuje się przepisów art. 6 ust. 4c-4h.
24 Art. 6a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
25 Art. 6a ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
26 Art. 6a ust. 2 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
27 Art. 6a ust. 2 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.