Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1387 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  6a.  [Łączne opodatkowanie w razie śmierci małżonka]
1.  Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:
1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
2.  Do podatników, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1:
1) stosuje się sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 2;
2) stosuje się przepisy art. 6 ust. 3, 3a, 8, 9 i 11-13;
3) nie stosuje się przepisu art. 6 ust. 4.