Art. 52. - [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów] - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  52. [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów]
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory:
1)
zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2;
2)
informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, o których mowa w art. 36 ust. 7;
3)
rocznej deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 31 ust. 2.
2.
Wzory, o których mowa w ust. 1, zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:
1)
nazwę, symbol oraz wariant formularza;
2)
dane identyfikacyjne;
3)
objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.