[Delegacja ustawowa - wzory dokumentów] - Art. 52. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez... - Dz.U.2021.1993 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów] - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1993 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  52.  66 [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów]
1.  67
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory:
1)
zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2;
2)
informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, o których mowa w art. 36 ust. 7;
3) 68
 rocznej deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 31 ust. 2.
2.  69
 Wzory, o których mowa w ust. 1, zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:
1)
nazwę, symbol oraz wariant formularza;
2)
dane identyfikacyjne;
3)
objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.
66 Art. 52 zmieniony przez art. 9 pkt 25 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 grudnia 2021 r.
67 Art. 52 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 7 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2022 r.
68 Art. 52 ust. 1 pkt 3 dodany przez art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
69 Art. 52 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez art. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2022 r.