[Przedsiębiorstwo w spadku jako płatnik podatku] - Art. 42f. - Podatek dochodowy od osób fizycznych. - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 42f. - [Przedsiębiorstwo w spadku jako płatnik podatku] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 14 grudnia 2022 r.
Art.  42f.  [Przedsiębiorstwo w spadku jako płatnik podatku]
1.  414
 W okresie, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 albo 2, za płatnika, o którym mowa w art. 31, art. 35 ust. 1 pkt 8 i art. 41, uznaje się przedsiębiorstwo w spadku.
2. 
W okresie, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 albo 2, na przedsiębiorstwie w spadku ciążą również obowiązki określone w art. 42a.
3. 
Obowiązki przedsiębiorstwa w spadku wykonuje zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku - osoby, o których mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy.
4. 
W składanych deklaracjach i informacjach uwzględnia się kwoty dotyczące wypłaconych należności oraz dokonanych świadczeń od początku roku podatkowego, w tym należności i świadczenia wypłacone lub dokonane od otwarcia spadku.
5. 
Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, w przypadku gdy zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem spółki cywilnej.
6. 
Za dzień zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 38 ust. 1b oraz art. 42g ust. 2, uważa się dzień, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 albo 2.
7. 
Urzędem skarbowym właściwym dla przedsiębiorstwa w spadku jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.
414 Art. 42f ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 71 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.