Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.135.1131

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 18 grudnia 1923 r.
o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa fikcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się. co następuje:
Opłaty za przewóz osób i bagażu na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych ustala się w jednostkach taryfowych, równych 1/100 franka złotego, kurs którego ogłaszać będzie Perjodycznie Minister Skarbu.
Opłaty wyrażone w jednostkach taryfowych, wynoszą:

A) (uchylony);

B) za przewóz bagażu:

1)
na linjach Wilanowskiej i Grójeckiej:

0,4 jednostek taryfowych zb 10 kg. i kilometr

2)
(uchylony).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dn. 3 grudnia 5323 r. (Dz. U. R. P. № 126 poz. 1033), oraz z dn. 15 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 132 poz. 1087).
1 § 2:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 6 marca 1924 r. (Dz.U.24.22.244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 1924 r.

- uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 27 maja 1924 r. (Dz.U.24.44.475) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1924 r.