Zmiana taryfy bagażowej i ustalenie dopłat do biletów za przejazd osób pociągami przyśpieszonemi na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.59.420

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 25 maja 1925 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy bagażowej i ustaleniu dopłat do biletów za przejazd osób pociągami przyśpieszonemi na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy art. 4 punkt 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) zarządza się co następuje:
Na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych zatwierdza się poniżaj wyszczególnione opłaty taryfowe:
a)
opłatę za przewóz bagaża w wysokości 0,6 grosza za każde zaczęte 10 kg. i kilometr i
b)
opłatę dodatkową za przejazd osób pociągami przyśpieszonemi w wysokości czwartej części odnośnej opłaty za przejazd pociągami osobowemi z zaokrągleniem obliczonej w sposób powyższy dopłaty do pełnych groszy wzwyż.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą: punkt B (1) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 135, poz. 1131) i punkt b) § 1 rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 27 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. № 44, poz. 475).