Podwyższenie taryfy osobowej na linjach: wilanowskiej i grójeckiej towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1087

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 15 grudnia 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach: wilanowskiej i grójeckiej towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów/ oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
Na linji wilanowskiej i grójeckiej, towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższa się opłaty za przewóz osób:

do 40.000 mk. w klasie III od osoby i kilometra i

do 60.000 mk. w klasie II od osoby i kilometra,

oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, związane z przewozem osób.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą punkt a) § 1 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 126, poz. 1033).