Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1033

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 grudnia 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na liniach Towarzystwa fikcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższa się taryfę osobową (Dz. U. R. P. № 119, poz. 962):
a) 1
(uchylona);
b)
na linji Jabłonna-Wawer-Karczew:

do 11.000 mk. w klasie III od osoby i kilometra

i do 22.000 mk. w klasie II od osoby i kilometra

oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, związane z przewozem osób.

Opłaty za przewóz bagażu na wszystkich wymienionych wyżej linjach podwyższa się do 1.600 mk. za 10 kg. i kilometr oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, związane z przewozem bagażu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dn. 17 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 119, poz. 962).
1 § 1 lit. a) uchylona przez § 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.132.1087) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 1923 r.