Zawartość wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.5.41

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 4 stycznia 2007 r.
w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb postępowania w sprawach:
a) 1
 udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną:
w sposób analogowy,
w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T,
aa) 2
 udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+,
b)
udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą satelitarną,
c) 3
 udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego,
d) 4
 (uchylona),
e) 5
 zmiany koncesji:
6
 polegającej na rozszerzeniu koncesji, o której mowa w lit. a, o kolejną stację nadawczą w celu rozpowszechniania programu w sposób analogowy lub o obszar wykorzystania częstotliwości w celu rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T,
polegającej na rozszerzeniu koncesji, o której mowa w lit. b, o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T,
7
 polegającej na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego, o której mowa w lit. a tiret pierwsze i lit. aa-c, o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+ lub o obszar wykorzystania częstotliwości w celu rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DAB+,
f) 8
 zmiany koncesji, o której mowa w lit. c, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną sieć telekomunikacyjną,
g)
udzielania koncesji na kolejny okres,
h)
cofania koncesji;
2) 9
 dane oraz dokumenty, które zawierają wnioski w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 lit. a-c i e-g;
3) 10
 wzory urzędowych formularzy stosowanych w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 lit. a-c i e-f.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;
2)
ogłoszeniu - rozumie się przez to ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwościach uzyskania koncesji, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;
3)
Krajowej Radzie - rozumie się przez to Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
4)
Przewodniczącym Krajowej Rady - rozumie się przez to Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 Wniosek w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c i e-f, składa się z urzędowych formularzy oraz załączonych dokumentów.
Ustala się następujące wzory formularzy:
1)
wzór formularza "Informacje o podmiocie", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) 12
 wzór formularza "Informacje programowe", stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) 13
 (uchylony);
4) 14
 (uchylony);
5) 15
 wzór formularza "Informacje ekonomiczno-finansowe - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub cyfrowy w standardzie DVB-T lub drogą rozsiewczą satelitarną", stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
5a) 16
 wzór formularza "Informacje ekonomiczno-finansowe - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+", stanowiący załącznik nr 5a do rozporządzenia;
6) 17
 wzór formularza "Informacje ekonomiczno-finansowe - rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego", stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) 18
 wzór formularza "Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy", stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
7a) 19
 wzór formularza "Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy", stanowiący załącznik nr 7a do rozporządzenia;
8) 20
 wzór formularza "Informacje techniczne - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą satelitarną", stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) 21
 wzór formularza "Informacje techniczne - rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego", stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) 22
 wzór formularza "Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T", stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11) 23
 wzór formularza "Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego", stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) 24
 wzór formularza "Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+", stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.
 Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 7 oraz zawiera następujące dokumenty:
1)
określające status prawny wnioskodawcy:
a) 26
 w przypadku spółek handlowych - statut lub umowę spółki wraz z wszystkimi zmianami,
b)
w przypadku osób prawnych niebędących spółkami handlowymi - akt o utworzeniu tej osoby, statut,
c)
w przypadku kościelnych osób prawnych lub związków wyznaniowych - właściwy dokument określający status prawny;
2) 27
 (uchylony);
3) 28
 w przypadku osób prawnych lub osobowych spółek handlowych - imiona i nazwiska członków organu zarządzającego, nadzorczego i kontrolnego wraz z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;
4) 29
 w przypadku spółek handlowych:
a)
listę udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników ze wskazaniem wielkości posiadanych przez nich udziałów, akcji lub wkładów,
b)
informację o udziałowcach, akcjonariuszach lub wspólnikach dotyczącą posiadanych przez nich udziałów, akcji lub wkładów w innych spółkach oraz członkostwa w organach innych spółek,
c)
informację o udziałowcach, akcjonariuszach lub wspólnikach będących osobami fizycznymi dotyczącą ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania, a w przypadku udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników będących osobami prawnymi dotyczącą ich siedziby i adresu;
5)
oświadczenie o realizacji zobowiązań wynikających z korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych;
6)
dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące wnioskodawcy:
a) 30
 sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) za ostatnie dwa lata, jeżeli nie podlegały one obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288), a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,
b)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,
c)
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
d) 31
 aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,
e) 32
 listę dłużników i wierzycieli wnioskodawcy, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego,
f) 33
 (uchylona),
g) 34
 udokumentowane informacje o bazie technicznej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, w przypadku jej posiadania, w szczególności wyciąg z księgi środków trwałych w zakresie sprzętu technicznego lub, w przypadku braku ujęcia środków w ewidencji, akty własności, umowy dzierżawy, faktury zakupu;
7) 35
 dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników posiadających ponad 10 % udziałów, akcji lub wkładów w kapitale zakładowym wnioskodawcy będącego spółką handlową:
a) 36
 sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatnie dwa lata, jeżeli nie podlegały one obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,
b)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,
c)
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
d) 37
 aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,
e) 38
 listę dłużników i wierzycieli, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego;
8) 39
 założenia do trzyletniego planu finansowego:
a)
opis sposobu wyliczeń planowanych przychodów,
b)
opis sposobu wyliczeń planowanych kosztów,
c) 40
 plan inwestycyjny dotyczący wnioskowanego przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem typów sprzętu, jego wartości oraz czasu realizacji inwestycji,
d) 41
 oszacowanie wysokości opłaty za udzielenie koncesji;
8a) 42
 specyfikację źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia:
a)
w przypadku finansowania kapitałem własnym - wskazać czy kapitał będzie pochodził z nadwyżki finansowej, planowanego podniesienia kapitału zakładowego czy planowanych dopłat do kapitału,
b)
w przypadku finansowania z kredytów i pożyczek - określić warunki spłaty i stopę procentową;
9) 43
 dokumentację potwierdzającą źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia;
10) 44
 (uchylony);
11)
wstępną zgodę właściciela obiektu lub władz lokalnych;
12)
opis własnej, dzierżawionej lub planowanej bazy technicznej, w tym wyposażenia: emisyjnego, produkcyjnego, reporterskiego, informatycznego i oprogramowania, transmisji i dosyłu programu oraz telekomunikacyjnego;
13)
opis planów rozwojowych;
14) 45
 założenia projektowanego programu - rodzaje audycji, zakres tematyczny oraz formy realizacji.
1.  47
 Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnienie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy składa się na formularzach określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 7 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5.
2.  48
 (uchylony).
 Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3-9 i 12-14.
 Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3-9 i 12-14.
 Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+ składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2 i 5a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3-5, 8 lit. a-c, 8a, 9 i 14 oraz:
1)
dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące wnioskodawcy:
a) 52
 sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli nie podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznanie podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,
b)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,
c)
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
d) 53
 aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych;
2)
dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników wnioskodawcy będącego spółką handlową, biorących udział w finansowaniu przedsięwzięcia:
a) 54
 sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli nie podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznanie podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,
b)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,
c)
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
d) 55
 aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
 Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3-5, pkt 6 lit. a-d i g, pkt 8-9 i 12-14 oraz:
1)
umowę wstępną lub list intencyjny na wynajem transpondera;
2)
umowę wstępną z operatorem stacji dosyłowej.
1.  58
 Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3-5, pkt 6 lit. a-d i g, pkt 8-9 i 12-14 oraz:
1)
umowę wstępną lub list intencyjny na wynajem transpondera;
2)
umowę wstępną z operatorem stacji dosyłowej.
2.  59
 Jeżeli planowany program ma zawierać wyłącznie autopromocję lub wyłącznie telesprzedaż, wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 5 i 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3-5, pkt 6 lit. a-d i g, pkt 8-9, 12 i 13 oraz:
1)
umowę wstępną lub list intencyjny na wynajem transpondera;
2)
umowę wstępną z operatorem stacji dosyłowej.
1.  61
 Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 6, 9 i zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3-5 oraz:
1)
założenia programowe wynikające z zadań określonych w art. 1 ust. 1 ustawy i planowany sposób ich realizacji;
2) 62
 (uchylony);
3) 63
 (uchylony);
4) 64
 (uchylony);
5) 65
 (uchylony);
6) 66
 sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli nie podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatni rok;
7) 67
 zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych;
8)
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;
9)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych;
10)
opis własnej, dzierżawionej lub planowanej bazy technicznej, w tym wyposażenia: emisyjnego, produkcyjnego, reporterskiego, informatycznego i oprogramowania, transmisji i dosyłu programu oraz telekomunikacyjnego;
11) 68
 dokument stwierdzający możliwość wykorzystania wnioskowanej sieci telekomunikacyjnej - potwierdzenie intencji zawarcia umowy na świadczenie usług emisyjnych przez operatora sieci telekomunikacyjnej bądź uwierzytelnioną kopię umowy na świadczenie takich usług;
12)
opis planów rozwojowych.
2.  69
 Jeżeli planowany program ma zawierać wyłącznie autopromocję lub wyłącznie telesprzedaż, wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 6 i 9 oraz zawiera dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1 i 6-11.
 (uchylony).
 (uchylony).
 Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, polegającą na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób analogowy o kolejną stację nadawczą, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 7 i 10 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5 i 11-14 oraz:
1)
dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące wnioskodawcy:
a) 73
 sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli nie podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznanie podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,
b)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,
c)
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
d) 74
 aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,
e) 75
 listę dłużników i wierzycieli wnioskodawcy, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego,
f) 76
 (uchylona),
g) 77
 (uchylona);
2) 78
 dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników wnioskodawcy będącego spółką handlową, biorących udział w finansowaniu rozszerzenia działalności:
a) 79
 sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli nie podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznanie podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,
b)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych.
c)
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
d) 80
 aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,
e) 81
 listę dłużników i wierzycieli, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego;
3)
założenia ekonomiczno-finansowe w zakresie wnioskowanego rozszerzenia zawierające:
a)
specyfikację spodziewanych dodatkowych rocznych przychodów z tytułu planowanego zwiększenia zasięgu,
b)
specyfikację dodatkowych rocznych kosztów koniecznych do poniesienia w związku z planowanym zwiększeniem zasięgu,
c) 82
 plan inwestycyjny dotyczący wnioskowanego przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem typów sprzętu, jego wartości, czasu realizacji inwestycji,
d) 83
 oszacowanie wysokości opłaty za udzielenie koncesji;
4) 84
 specyfikację źródeł finansowania wnioskowanego rozszerzenia prowadzonej działalności - nakładów na realizację programu inwestycyjnego i kosztów początkowej działalności:
a)
w przypadku finansowania kapitałem własnym - wskazać czy kapitał będzie pochodził z nadwyżki finansowej, planowanego podniesienia kapitału zakładowego czy planowanych dopłat do kapitału,
b)
w przypadku finansowania z kredytów i pożyczek - określić warunki spłaty i stopę procentową;
5) 85
 dokumentację potwierdzającą źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia.
 Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. b, polegającą na rozszerzeniu koncesji o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 7a i 10 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5, 12-14 oraz § 11 pkt 1-5.
 Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. aa-c, polegającej na rozszerzeniu koncesji o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+ lub o obszar wykorzystania częstotliwości w celu rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DAB+, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 12 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5 i 14 oraz § 11 pkt 1 lit. a-d, pkt 2 lit. a-d, pkt 3-5.
 Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. c, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną sieć telekomunikacyjną, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 11 oraz zawiera następujące dokumenty:
1)
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;
2)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych;
3) 89
 zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący, określające wielkość posiadanych środków finansowych;
4) 90
 dokument stwierdzający możliwość wykorzystania wnioskowanej sieci telekomunikacyjnej - potwierdzenie intencji zawarcia umowy na świadczenie usług emisyjnych przez operatora sieci telekomunikacyjnej bądź uwierzytelnioną kopię umowy na świadczenie takich usług;
5) 91
 (uchylony).
 Wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy, zawiera wskazanie koncesji, która wygasa, a także określenie sposobu uiszczenia opłaty koncesyjnej zgodnego z przepisami art. 40 ust. 10 ustawy.
1. 
Wnioskodawca będący osobą zagraniczną, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, składa dokumenty będące odpowiednikami dokumentów, o których mowa w § 5-12, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. 
Jeżeli w kraju, w którym osoba zagraniczna ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do dokumentów osób zagranicznych, załączonych do wniosku składanego przez wnioskodawcę niebędącego osobą zagraniczną.
1.  93
 Dokumenty są składane w formie:
1)
oryginału;
2)
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
3)
odpisu dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym;
4)
pobranego samodzielnie przez wnioskodawcę wydruku komputerowego mającego na podstawie ustawy moc zrównaną z mocą dokumentu urzędowego lub odpisu dokumentu.
2. 
Dokumenty powinny zawierać dane na dzień złożenia wniosku i być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ich złożenia.
3. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 Wnioski w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, aa i e, składa się w związku z ogłoszeniem.
1.  95
 Wnioski w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, aa i e, pozostawia się bez rozpoznania w przypadkach:
1)
złożenia wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu;
2)
niezgodności wniosku z warunkami określonymi w ogłoszeniu w zakresie przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych.
2. 
Lista wnioskodawców, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy, zawiera również informację o podmiotach, których wnioski pozostawiono bez rozpoznania z przyczyn, o których mowa w ust. 1.
1. 
W czasie trwania postępowania wnioskodawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Przewodniczącemu Krajowej Rady zmiany stanu faktycznego lub prawnego objętego wnioskiem.
2.  97
 W postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, aa i e, zmiany wniosku, w części dotyczącej informacji programowych, dokonane po terminie składania wniosków, o którym mowa w art. 34 ust. 1a pkt 6 ustawy, nie będą uwzględniane, jeżeli w postępowaniu rozpatrywane są wnioski złożone przez więcej niż jednego wnioskodawcę.
3.  98
 Za zmianę, o której mowa w ust. 2, uważa się również uzupełnienie wniosku polegające na złożeniu dokumentów lub dostarczeniu informacji brakujących po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w art. 34 ust. 1a pkt 6 ustawy.
 (uchylony).
1.  100
 W postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c i e-g, Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej uchwałę Krajowej Rady w celu zajęcia stanowiska, w zakresie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy.
2.  101
 (uchylony).
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy, do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną na kolejny okres, Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza możliwość uzyskania koncesji w zakresie objętym koncesją, która wygasa.
1. 
Postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji wszczyna się z urzędu.
2. 
O wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Krajowej Rady zawiadamia nadawcę.
3. 
Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji oraz o cofnięciu koncesji, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. 
W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji, prowadzonego w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, Przewodniczący Krajowej Rady wzywa nadawcę do:
1)
usunięcia stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie, albo
2)
rozpoczęcia rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub do wznowienia rozpowszechniania programu.
5. 
W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji.
6. 
W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji zapewnia się nadawcy czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia się nadawcy wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
Do postępowań, o których mowa w § 1 pkt 1, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 103

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  104

WZÓR

INFORMACJE O PODMIOCIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  105

WZÓR

INFORMACJE PROGRAMOWE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  106

WZÓR

INFORMACJE PROGRAMOWE

- rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  107

WZÓR

INFORMACJE PROGRAMOWE

- rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  108

WZÓR

INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub cyfrowy w standardzie DVB-T lub drogą rozsiewczą satelitarną

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5a  109

WZÓR

INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6  110

WZÓR

INFORMACJE EKONOMICZNO - FINANSOWE - rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7  111

WZÓR

INFORMACJE TECHNICZNE udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7A  112

WZÓR

INFORMACJE TECHNICZNE

udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na

rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w

sposób cyfrowy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8  113

WZÓR

INFORMACJE TECHNICZNE

rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą satelitarną

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9  114

WZÓR

INFORMACJE TECHNICZNE

rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych

innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego

naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10  115

WZÓR

ROZSZERZENIE KONCESJI - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub sposób cyfrowy w standardzie DVB-T

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11  116

WZÓR

ROZSZERZENIE KONCESJI rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12  117

WZÓR

ROZSZERZENIE KONCESJI - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+

wzór

1 § 1 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.
2 § 1 pkt 1 lit. aa dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
3 § 1 pkt 1 lit. c):

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

4 § 1 pkt 1 lit. d uchylona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
5 § 1 pkt 1 lit. e):

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.175.1187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2010 r.

6 § 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
7 § 1 pkt 1 lit. e tiret trzecie dodane przez § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
8 § 1 pkt 1 lit. f) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
9 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
10 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
11 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
12 § 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
13 § 4 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
14 § 4 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
15 § 4 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
16 § 4 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
17 § 4 pkt 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

18 § 4 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.
19 § 4 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.
20 § 4 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
21 § 4 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
22 § 4 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.
23 § 4 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
24 § 4 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
25 § 5 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.
26 § 5 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.
27 § 5 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
28 § 5 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

29 § 5 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

30 § 5 pkt 6 lit. a:

- zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

31 § 5 pkt 6 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
32 § 5 pkt 6 lit. e):

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

33 § 5 pkt 6 lit. f) uchylona przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.
34 § 5 pkt 6 lit. g):

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

35 § 5 pkt 7 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.
36 § 5 pkt 7 lit. a:

- zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

37 § 5 pkt 7 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
38 § 5 pkt 7 lit. e):

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

39 § 5 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.
40 § 5 pkt 8 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
41 § 5 pkt 8 lit. d) dodana przez § 1 pkt 3 lit. d) tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
42 § 5 pkt 8a dodany przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.
43 § 5 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.
44 § 5 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
45 § 5 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 3 lit. e) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
46 § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

47 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
48 § 6 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
49 § 6a:

- dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2009 r. (Dz.U.09.66.561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

50 § 6b:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2009 r. (Dz.U.09.66.561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

51 § 6c dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
52 § 6c pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
53 § 6c pkt 1 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
54 § 6c pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
55 § 6c pkt 2 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
56 § 7 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmienione przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmienione przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

57 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

58 § 8 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
59 § 8 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
60 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.
61 § 9 ust. 1:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 8 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

62 § 9 ust. 1 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
63 § 9 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
64 § 9 ust. 1 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
65 § 9 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
66 § 9 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
67 § 9 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
68 § 9 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
69 § 9 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

70 § 9a uchylony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
71 § 10 uchylony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
72 § 11 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmienione przez § 1 pkt 11 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmienione przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

73 § 11 pkt 1 lit. a):

- zmieniona przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2009 r. (Dz.U.09.66.561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2009 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 12 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

74 § 11 pkt 1 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
75 § 11 pkt 1 lit. e):

- zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 11 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

76 § 11 pkt 1 lit. f) uchylona przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.
77 § 11 pkt 1 lit. g uchylona przez § 1 pkt 12 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
78 § 11 pkt 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.
79 § 11 pkt 2 lit. a):

- zmieniona przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2009 r. (Dz.U.09.66.561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2009 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

80 § 11 pkt 2 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
81 § 11 pkt 2 lit. e):

- zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 11 lit. c) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

82 § 11 pkt 3 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 11 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
83 § 11 pkt 3 lit. d) dodana przez § 1 pkt 11 lit. d) tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
84 § 11 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.
85 § 11 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.
86 § 11a:

- dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.175.1187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

87 § 11b dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
88 § 12 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 13 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
89 § 12 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
90 § 12 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
91 § 12 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
92 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
93 § 15 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

94 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
95 § 17 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
96 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.
97 § 18 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U.2018.83) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

98 § 18 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.
99 § 19 uchylony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
100 § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. a rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
101 § 20 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 18 lit. b rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.
102 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.116.782) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2010 r.
103 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 52, poz. 244, z 1995 r. Nr 129, poz. 628, z 1998 r. Nr 82, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 17, poz. 226 i Nr 81, poz. 919), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377 i Nr 220, poz. 1600).
104 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

105 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.116.782) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

106 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

107 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.118.762) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

108 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.116.782) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

109 Załącznik nr 5a:

- dodany przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

110 Załącznik nr 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

111 Załącznik nr 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

112 Załącznik nr 7a:

- dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

113 Załącznik nr 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

114 Załącznik nr 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

115 Załącznik nr 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2009 r. (Dz.U.09.66.561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.116.782) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 24 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

116 Załącznik nr 11:

- zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.12.1443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

117 Załącznik nr 12:

- dodany przez § 1 pkt 23 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U.2020.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2020 r.