[Elementy koncesji] - Art. 37. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Elementy koncesji] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  37.  [Elementy koncesji]
1. 
Koncesja określa w szczególności:
1)
nadawcę, jego siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2)
przedmiot działalności objętej koncesją;
3)
sposób rozpowszechniania programu (analogowy rozsiewczy naziemny, cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, rozsiewczy satelitarny, w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego) oraz:
dla rozpowszechniania analogowego rozsiewczego naziemnego:
a)
lokalizację stacji,
b)
wysokość zawieszenia anteny,
c)
maksymalną moc promieniowaną,
d)
charakterystykę promieniowania anteny,
e)
częstotliwość,
f)
polaryzację,
dla rozpowszechniania cyfrowego rozsiewczego naziemnego w multipleksie:
g)
multipleks,
h)
obszar rozpowszechniania,
i)
parametry sygnalizacyjne - identyfikatory ID,
dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego:
j)
nazwę wykorzystywanego satelity,
k)
położenie satelity na orbicie,
l)
częstotliwość,
m)
lokalizację stacji dosyłowej,
dla rozpowszechniania w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego:
n)
lokalizację stacji głównej,
o)
obszar objęty siecią telekomunikacyjną;
4)
rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania;
5)
datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu;
6)
termin wygaśnięcia koncesji.
2. 
Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności, niezbędne dla realizacji przepisów ustawy.
3. 
Koncesja w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3 tiret pierwsze i drugie jest udzielana w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje stanowisko, mając na względzie spełnienie warunków określonych w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
3a. 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje niezwłocznie rezerwacji częstotliwości dla nadawcy, który uzyskał koncesję na rozpowszechnianie programu radiofonicznego w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną. Do dokonywania lub wprowadzania zmian rezerwacji częstotliwości, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, z wyłączeniem art. 116.
4. 
Krajowa Rada, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, określi, w drodze rozporządzenia, dane, które powinien zawierać wniosek, oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji.