[Ogłoszenie o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego] - Art. 34. -... - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Ogłoszenie o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  34.  [Ogłoszenie o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego]
1. 
Przewodniczący Krajowej Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie określonym w ust. 1a pkt 3, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacje o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy naziemny programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin, nie krótszy niż 45 dni od dnia ogłoszenia, do składania wniosków o udzielenie koncesji.
1a. 
W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się:
1)
przedmiot postępowania;
2)
warunki programowe rozpowszechniania programu, w tym w szczególności rodzaj i charakter programu;
3)
częstotliwości lub kanały oraz maksymalną moc promieniowaną i lokalizację stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu lub obszar, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości, chyba że do rozpowszechniania programu nie jest wymagana rezerwacja częstotliwości;
4)
liczbę koncesji;
5)
czas, na jaki może być udzielona koncesja;
6)
termin i miejsce składania wniosków.
1b. 
Przewodniczący Krajowej Rady, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu.
1c. 
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie koncesji w związku z ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 1.
2. 
Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, przekraczających istniejące możliwości rozpowszechniania programów, są one rozpatrywane w ramach jednego postępowania.