Zawartość wniosku oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.52.244

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 2 czerwca 1993 r.
w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34),
2)
Krajowej Radzie - rozumie się przez to Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
3)
Przewodniczącym Krajowej Rady - rozumie się przez to Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Wniosek o udzielenie koncesji na nadawanie programu radiowego lub telewizyjnego powinien zawierać:
1)
oznaczenie wnioskodawcy ze wskazaniem obywatelstwa w przypadku osób fizycznych,
2)
wskazanie siedziby (osoby prawne) lub stałego miejsca zamieszkania (osoby fizyczne) oraz adresu wnioskodawcy,
3)
oznaczenie ogłoszenia o możliwości uzyskania koncesji stanowiącego podstawę wniosku oraz koncesji, o którą wnioskodawca występuje,
4) 1
oznaczenie przedmiotu działalności (program radiowy/telewizyjny), zasięgu programu, charakteru programu (uniwersalny, wyspecjalizowany - z określeniem specjalizacji),
5) 2
określenie przewidywanego dobowego (minimalnego i maksymalnego) oraz rocznego czasu nadawania programu i regularności nadawania programu w tygodniu,
6)
określenie deklarowanego terminu rozpoczęcia działalności po uzyskaniu koncesji,
7) 3
określenie sposobu rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny, rozsiewczy satelitarny, kablowy), w przypadku programu rozpowszechnianego w sposób rozsiewczy naziemny - obszaru administracyjnego, na którym ma być odbierany program, odpowiedniego dla lokalizacji i mocy promieniowanej podanej w ogłoszeniu, a w przypadku programu radiowego rozpowszechnianego w sposób rozsiewczy naziemny - także zakresu częstotliwości (fale ultrakrótkie, krótkie, średnie),
8)
określenie proponowanego okresu obowiązywania koncesji,
9)
określenie przewidywanego udziału w programie audycji wytworzonych przez wnioskodawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami,
10) 4
określenie przewidywanego udziału w dobowym czasie nadawania programu bloków audycji rozpowszechnianych w innym programie wnioskodawcy,
11) 5
określenie przewidywanego udziału w kwartalnym czasie nadawania programu telewizyjnego (z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych, teleturniejów) audycji:
a)
wytworzonych pierwotnie w języku polskim,
b)
wytworzonych pierwotnie w języku polskim przez producentów niezależnych,
c)
wytworzonych przez producentów europejskich,
d)
wytworzonych przez europejskich producentów niezależnych,
12) 6
informacje o działalności wnioskodawcy oraz wspólników lub akcjonariuszy w spółce będącej wnioskodawcą w dziedzinie radiokomunikacji oraz środków masowego przekazu w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
13) 7
oświadczenie o postępowaniach prawnych przeciwko wnioskodawcy w związku z działalnością, o której mowa w pkt 12, a w szczególności o postępowaniach na podstawie przepisów o radiokomunikacji zawartych w ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984 oraz z 1999 r. Nr 47, poz. 461), przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554), art. 202, art. 212 i art. 216 Kodeksu karnego oraz art. 23 i art. 24 Kodeksu cywilnego,
14)
oświadczenie o zgodności z rzeczywistością danych objętych wnioskiem oraz dokumentów i informacji dołączonych do wniosku.
Do wniosku o udzielenie koncesji powinny być dołączone załączniki obejmujące następujące dokumenty i informacje:
1)
dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wraz z jej zakresem przedmiotowym,
2)
jeżeli wnioskodawcą jest spółka:
a)
uwierzytelnioną kopię umowy lub statutu spółki oraz aktualny wypis z rejestru handlowego,
b)
dane osobowe (imię i nazwisko, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, cechy dokumentu tożsamości, miejsce zatrudnienia) wspólników posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym (akcyjnym) spółki, ze wskazaniem proporcji ich uczestnictwa w tym kapitale; w przypadku spółek osób prawnych należy podać podstawowe informacje o statusie prawnym i finansowym tych osób,
c)
dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej,
d)
dane osobowe członków rady nadzorczej i zarządu spółki posiadającej ponad 15% udziałów (akcji) spółki będącej wnioskodawcą; w przypadku osoby prawnej nie będącej spółką należy podać dane osobowe członków organu zarządzającego, nadzorczego i kontrolnego tej osoby,
e)
listę wspólników będących podmiotami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253 oraz z 1991 r. Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480) ze wskazaniem proporcji ich uczestnictwa w kapitale zakładowym (akcyjnym) oraz łącznego udziału podmiotów zagranicznych w tym kapitale,
f)
oświadczenia osób wymienionych pod lit. b) i c) o posiadanych udziałach (akcjach) w innych spółkach oraz członkostwie w organach tych spółek,
3)
jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna inna niż spółka:
a)
akt o utworzeniu tej osoby, jej statut oraz aktualny wypis z właściwego rejestru,
b)
dane osobowe członków organu zarządzającego, nadzorczego i kontrolnego tej osoby,
4)
udokumentowane informacje o posiadanych środkach finansowych, nieruchomościach związanych z przedmiotem wniosku i udziałach kapitałowych w innych podmiotach gospodarczych,
5)
informację o posiadanej i planowanej przez wnioskodawcę bazie produkcyjnej i postprodukcyjnej w zakresie objętym wnioskiem,
5a) 8
dokument stwierdzający możliwość wykorzystania wnioskowanej lokalizacji stacji nadawczej (potwierdzenie intencji zawarcia umowy na świadczenie usług emisyjnych przez zawodowego operatora obiektu nadawczego bądź kopia umowy na świadczenie takich usług),
6)
studium ekonomiczno-finansowe, w tym plan inwestycyjny,
7)
bilans i rachunek wyników za ostatni rok kalendarzowy, a w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu - rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatni rok,
8)
zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową wnioskodawcy,
9)
listę głównych wierzycieli i dłużników wnioskodawcy z określeniem wysokości długu lub wierzytelności,
10) 9
(skreślony),
11)
inne informacje o możliwościach kadrowych i produkcyjnych tworzenia programu, posiadanych prawach do audycji radiowych i telewizyjnych, umowach o produkcję lub koprodukcję audycji,
12) 10
informacje programowe, a w szczególności:
a)
założenia programowe wynikające z zadań określonych w art. 1 ust. 1 ustawy i sposób ich realizacji,
b)
przewidywany tygodniowy program ramowy w pierwszym roku nadawania z uwzględnieniem następujących elementów programu:
-
dla telewizji: audycje i bloki programowe informacyjne, publicystyczne, rozrywkowe, edukacyjne, poradnicze, religijne, sportowe, film, teatr, inne formy udramatyzowane, reklama, inne,
-
dla radia: audycje i bloki programowe informacyjne, publicystyczne, rozrywkowe, edukacyjne, poradnicze, religijne, sportowe, reportaż, audycje literackie, teatr i inne formy udramatyzowane, muzyka, reklama, inne,
c)
przewidywane formy współpracy z innymi nadawcami,
d)
przewidywany procentowy udział wszystkich rodzajów audycji w tygodniowym czasie nadawania programu,
e)
charakterystyka projektowanych rodzajów audycji (obszary tematyczne, formy, profil muzyczny programu),
f)
przewidywany procentowy udział powtórnych emisji audycji w rocznym czasie nadawania programu,
g)
przewidywany procentowy udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w miesięcznym czasie nadawania utworów słowno-muzycznych w programie,
h)
przewidywany procentowy udział w dobowym czasie nadawania programów bloków audycji zestawianych przez podmiot inny niż wnioskodawca, w tym transmisji i retransmisji programów innych nadawców,
i)
przewidywany procentowy udział tematyki lokalnej lub regionalnej w tygodniowym czasie nadawania,
13) 11
wnioskodawcy, którym wygasa koncesja, a którzy ubiegają się o nową, powinni przedstawić stan realizacji zobowiązań wynikających z korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych.
1.
Wnioski o udzielenie koncesji mogą być składane tylko w związku z ogłoszeniem o możliwościach uzyskania koncesji, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wniosków o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w sieci kablowej albo w sposób rozsiewczy satelitarny, gdy dysponowanie częstotliwością przeznaczoną do rozpowszechniania programu nie należy do właściwości Krajowej Rady.
1.
Przewodniczący Krajowej Rady ogłasza informacje o możliwości uzyskania koncesji w drukowanych dziennikach prasowych odpowiednich ze względu na terytorialny zasięg rozpowszechniania programu objętego postępowaniem koncesyjnym.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:
1)
przedmiot działalności objętej koncesją,
2)
wykaz stacji nadawczych objętych postępowaniem koncesyjnym,
3)
termin do składania wniosków o udzielenie koncesji.
3. 12
(skreślony).
1.
Przewodniczący Krajowej Rady wszczyna postępowanie w sprawie udzielenia koncesji nie później niż 14 dni po upływie terminu do składania wniosków o udzielenie koncesji.
2.
Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, pozostawia się bez rozpoznania. Przewodniczący Krajowej Rady stwierdza w drodze decyzji uchybienie terminu do składania wniosków o udzielenie koncesji.
3. 13
Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie po wszczęciu postępowania podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu poprzez umieszczenie jej w Internecie na stronie informacyjnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz wywieszenie w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje Ministrowi Łączności projekt koncesji w zakresie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy w celu zajęcia stanowiska.
Przewodniczący Krajowej Rady udostępnia stronom uczestniczącym w postępowaniu informacje zawarte we wnioskach o udzielenie koncesji.
1.
W czasie trwania postępowania wnioskodawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Przewodniczącemu Krajowej Rady zmiany stanu faktycznego lub prawnego objętego wnioskiem.
2. 15
Wniosek o udzielenie koncesji, w części określonej przepisami § 2 pkt 4-8, 10 i 11 oraz § 3 pkt 6 w zakresie: głównych założeń, opisu sposobu wyliczeń przychodów i kosztów studium ekonomiczno-finansowego; rachunku przychodów i kosztów; rachunku przepływów finansowych, sposobu wnoszenia opłaty koncesyjnej, wpływów z reklamy i sponsoringu, programu inwestycyjnego i pkt 12 lit. d), f), g), h), i), nie może być zmieniany w czasie trwania postępowania.
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie koncesji w przypadku określonym w art. 34 ust. 2 ustawy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Krajowa Rada określa wzory wniosków o udzielenie koncesji oraz załączników do wniosków.
 
1.
Nie później niż rok przed upływem terminu o wygaśnięciu koncesji Przewodniczący Krajowej Rady ogłosi o możliwościach uzyskania koncesji w zakresie objętym koncesją podlegającą wygaśnięciu.
2.
Przewodniczący Krajowej Rady powiadomi nadawcę, którego koncesja wygasa, o ogłoszeniu informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.
1.
Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji na rozpowszechnianie programu.
2.
W przypadku prawomocnego cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie ogłosi o możliwości uzyskania koncesji w zakresie objętym koncesją, która uległa cofnięciu.
1.
Przewodniczący Krajowej Rady prowadzi rejestr wydanych koncesji.
2.
Przewodniczący Krajowej Rady powiadamia Ministra Łączności o udzieleniu i cofnięciu koncesji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 3 lutego 2000 r. (Dz.U.00.17.226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2000 r.
2 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2000 r. (Dz.U.00.81.919) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2000 r.
3 § 2 pkt 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 3 lutego 2000 r. (Dz.U.00.17.226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2000 r. (Dz.U.00.81.919) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2000 r.

4 § 2 pkt 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 3 lutego 2000 r. (Dz.U.00.17.226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2000 r. (Dz.U.00.81.919) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2000 r.

5 § 2 pkt 11:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 3 lutego 2000 r. (Dz.U.00.17.226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2000 r. (Dz.U.00.81.919) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2000 r.

6 § 2 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 3 lutego 2000 r. (Dz.U.00.17.226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2000 r.
7 § 2 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 3 lutego 2000 r. (Dz.U.00.17.226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2000 r.
8 § 3 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2000 r. (Dz.U.00.81.919) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2000 r.
9 § 3 pkt 10 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 3 lutego 2000 r. (Dz.U.00.17.226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2000 r.
10 § 3 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2000 r. (Dz.U.00.81.919) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2000 r.
11 § 3 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 3 lutego 2000 r. (Dz.U.00.17.226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2000 r.
12 § 5 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 1998 r. (Dz.U.98.82.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1998 r.
13 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2000 r. (Dz.U.00.81.919) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2000 r.
14 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 1998 r. (Dz.U.98.82.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1998 r.
15 § 9 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2000 r. (Dz.U.00.17.226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2000 r. (Dz.U.00.81.919) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2000 r.

16 § 10 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 września 1995 r. (Dz.U.95.129.628) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 1995 r.
17 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2000 r. (Dz.U.00.17.226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2000 r.