[Wymagania wobec podmiotów starających się o uzyskanie koncesji] - Art. 35. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Wymagania wobec podmiotów starających się o uzyskanie koncesji] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  35.  [Wymagania wobec podmiotów starających się o uzyskanie koncesji]
1. 
Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli:
1)
udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%;
2)
umowa lub statut spółki przewidują, że:
a)
osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
b)
w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49%,
c)
osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej,
d)
członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
3. 
Koncesja może być również udzielona:
1)
osobie zagranicznej lub
2)
spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej

- których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2.