Art. 21. - [Wyłączenie stosowania przepisów o ograniczeniach w zawieraniu kolejnych umów na czas określony; odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę dokonane z naruszeniem przepisów] - Zatrudnianie pracowników tymczasowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2023 r.
Art.  21.  [Wyłączenie stosowania przepisów o ograniczeniach w zawieraniu kolejnych umów na czas określony; odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę dokonane z naruszeniem przepisów]
1. 
Do umów o pracę zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 251, art. 30 § 4, art. 38 § 1 i art. 45 § 1 Kodeksu pracy.
2. 
Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi tymczasowemu nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.
3. 
Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.
4. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, o którym mowa w art. 39 Kodeksu pracy, pracownicy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części - do dnia zakończenia tego urlopu, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854). W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 Kodeksu pracy.