[Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową] - Art. 38. - Kodeks pracy. - Dz.U.2020.1320 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  38.  [Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową]
§  1. 
O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.
§  2. 
Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.
§  3. 
(uchylony)
§  4. 
(uchylony)
§  5. 
Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.