Zastosowanie uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.79.592

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 12 listopada 1929 r.
o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Na podstawie cz. 2 art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 337) zarządzam co następuje:
Uproszczony tryb postępowania, przewidziany w art. 8, 9 i 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 337), stosowany będzie na obszarze powiatów, wymienionych w § 2, przy tworzeniu zapasu ziemi i przeprowadzaniu parcelacji, w związku z wykonaniem powołanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, oraz przy scalaniu gospodarstw, których siedziby są położone w odległości do dziesięciu kilometrów od granicy wschodniej Państwa i przy znoszeniu służebności tych gospodarstw. Tryb ten stosowany będzie również do gospodarstw, których siedziby leżą w odległości większej niż dziesięć kilometrów od granicy Państwa, jeżeli wedle obowiązujących przepisów podlegają one jednemu postępowaniu z uprzednio wymienionemi gospodarstwami.
Tryb określony w § 1 stosowany będzie na obszarze powiatów:
a) 1
bracławskiego, dziśnieńskiego, wilejskiego i mołodeczańskiego województwa wileńskiego, przyczem siedzibą pogranicznego delegata Ministra Reform Rolnych (p. a art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.) dla tego pasa pogranicznego jest m. Wilno;
b) 2
wołożyńskiego, stołpeckiego i nieświeskiego województwa nowogródzkiego, przyczem siedzibą pogranicznego delegata Ministra Reform Rolnych dla tego pasa pogranicznego jest m. Grodno;
c) 3
łuninieckiego i stolińskiego województwa poleskiego, przyczem siedzibą pogranicznego delegata Ministra Reform Rolnych dla tego pasa pogranicznego jest m. Brześć n/Bugiem;
d) 4
kostopolskiego, rówieńskiego, zdołbunowskiego, sarneńskiego i krzemienieckiego województwa wołyńskiego, przyczem siedzibą pogranicznego delegata Ministra Reform Rolnych dla tego pasa pogranicznego jest m. Łuck.
Siedzibami pogranicznych komisarzy ziemskich (p. b art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.) są określone w § 2 siedziby pogranicznych delegatów Ministra Reform Rolnych.
Pograniczni delegaci Ministra Reform Rolnych oraz pograniczni komisarze ziemscy mogą poszczególnych czynności urzędowych (postępowanie administracyjne, przesłuchiwanie stron, wydawanie i ogłaszanie orzeczeń i t. p.) - dokonywać na całym terenie ich działalności, także poza miejscem stałego urzędowania.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1929 r. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 października 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 798).
1 § 2 lit. a) zmieniona przez obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1929 r. o sprostowaniu omyłki (Dz.U.29.83.623).
2 § 2 lit. b) zmieniona przez obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1929 r. o sprostowaniu omyłki (Dz.U.29.83.623).
3 § 2 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.56.457) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 czerwca 1931 r.
4 § 2 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.56.457) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 czerwca 1931 r.