Naprawa ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.36.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ.
z dnia 22 marca 1928 r.
o naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 443) postanawiam co następuje:
1)
Obywatele polscy, których gospodarstwa na skutek przecięcia ich przez granicę wschodnią Państwa stały się karłowate, korzystać będą przy nabywaniu ziemi państwowej na uzupełnienie tych gospodarstw oraz przy ich zagospodarowaniu z pomocy finansowej, przewidzianej dla najsłabszych finansowo osób w artykułach 72, 73 i 74 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 Nr. 1, poz. 1).
2)
Przy nabywaniu ziemi, niestanowiącej własności Skarbu Państwa, osobom oznaczonym w cz. 1 może być udzielona pomoc kredytowa z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego do pełnej ceny nabywanej działki, bez obowiązku stosowania cz. 1 art. 73 ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Prawo do pomocy finansowej, oznaczonej w art. 1, służy również i tym obywatelom polskim, właścicielom gospodarstw karłowatych nieprzeciętych granicą, których siedziby są położone w odległości do dziesięciu kilometrów od granicy wschodniej Państwa, jeżeli gospodarstwa te są uzupełniane w toku postępowania scaleniowego.

Osoby oznaczone w art. 1 są wolne od opłat za techniczne wykonanie scalenia oraz za czynności, przewidziane w cz. 1 art. 7 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, por. 833).

Jeżeli osoby oznaczone w art. 1 w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego nie wniosą podania o uzupełnienie ich gospodarstw, to po upływie tego czasu będą mogły korzystać z rozporządzenia niniejszego jedynie narówni z osobami, oznaczonemi w art. 2.

Na uzupełnienie gospodarstw, oznaczonych w art. 1 i 2, użyty będzie zapas ziemi, podlegający obowiązkowi parcelacyjnemu po myśli art. 2 ustawy o wykonaniu reformy rolnej oraz przymusowo wykupione w myśl obowiązujących przepisów grunty osób nieobecnych.

1)
Gdyby na uzupełnienie gospodarstw, oznaczonych w art. 1 i 2 nie wystarczył zapas ziemi, na ten cel przeznaczony w myśl art. 5, a zwiększenie tego zapasu nie zostało dokonane w trybie art. 3 lub art. 8 ustawy o wykonaniu reformy rolnej, wówczas Radzie Ministrów, na wniosek Ministra Reform Rolnych, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, służyć będzie prawo uznać za podlegające obowiązkowi parcelacyjnemu stanowiące własność prywatną grunty leśne, nadające się do użytkowania rolnego, a przede wszystkiem pozbawione drzewostanów lub takie, na których drzewostany posiadają małą wartość z punktu widzenia gospodarki leśnej, o ile nie zostaną one uznane przez właściwą władzę za lasy ochronne. W tym przypadku właściwe władze udzielą zezwolenia na zmianę użytkowania leśnego na użytkowanie rolne, a sprzeczne z niniejszem postanowieniem przepisy art. 2 i art. 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej nie będą miały zastosowania.
2) 1
Drzewostan z gruntów poddanych obowiązkowi parcelacyjnemu na podstawie cz. 1 winien być przez właściciela usunięty w terminie, wyznaczonym przez powiatowe urzędy ziemskie w porozumieniu z powiatowemi władzami administracji ogólnej, nie krótszym jednak niż trzy lata, pod rygorem nieuwzględnienia tego drzewostanu przy oszacowaniu gruntów w przypadku ich przymusowego wykupu.

(skreślony).

(skreślony).

(skreślony).

(skreślony).

(skreślony).

(skreślony).

Wykonanie mniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze powiatów: brasławskiego, dziśnieńskiego, kostopolskiego, krzemienieckiego, łuninieckiego, mołodeczańskiego, nieświeskiego, równieńskiego, sarneńskiego, stolińskiego, stołpeckiego, wilejskiego, wołożyńskiego, zdołbunowskiego i wchodzi w życie w trzydziestym dniu po dniu jego ogłoszenia.

1 Art. 6 ust. 2 zmieniony przez art. 30 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.
2 Art. 7 skreślony przez art. 30 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.
3 Art. 8 skreślony przez art. 30 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.
4 Art. 9 skreślony przez art. 30 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.
5 Art. 10 skreślony przez art. 30 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.
6 Art. 11 skreślony przez art. 30 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.
7 Art. 12 skreślony przez art. 30 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.