Zm.: rozporządzenie o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.56.457

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 6 czerwca 1931 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia o zastosowania uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Na podstawie cz. 2 art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 337) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 12 listopada 1929 r. o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 592) wprowadza się zmiany następujące:
1)
W § 2 w punkcie c skreśla się wyraz "i sarneńskiego", a po wyrazie "łuninieckiego" dodaje się "i";
2)
W § 2 w punkcie d po wyrazie: "zdołbunowskiego" dodaje się: "sarneńskiego".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.