Zastosowanie uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.91.798

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 4 października 1928 r.
o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Na podstawie cz. 2 art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospodarstw przeciętych granicą wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 337) zarządzam co następuje:
Przy tworzeniu zapasu ziemi i przeprowadzaniu parcelacji w związku z wykonaniem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospodarstw przeciętych granicą wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 337), oraz przy scalaniu gospodarstw, których siedziby są położone w odległości do dziesięciu kilometrów od granicy wschodniej Państwa, i przy znoszeniu służebności tych gospodarstw - na obszarze powiatów: bracławskiego, dziśnieńskiego, kostopolskiego, krzemienieckiego, łuninieckiego, mołodeczańskiego, nieświeskiego, rówieńskiego, sarneńskiego, stolińskiego, stołpeckiego, wilejskiego, wołożyńskiego i zdołbunowskiego - stosowany będzie uproszczony tryb postępowania, przewidziany w art. 8, 9 i 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Tryb ten stosowany będzie również do gospodarstw, których siedziby leżą w odległości większej niż dziesięć kilometrów od granicy Państwa, jeżeli wedle obowiązujących przepisów podlegają one jednemu postępowaniu z uprzednio wymienionemi gospodarstwami.
1)
Siedzibą pogranicznego delegata Ministra Reform Rolnych (p. a art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.) - jest miasto Wilno. Terenem działalności delegata pogranicznego jest pas pograniczny określony w § 1.
2)
Siedzibami pogranicznych komisarzy ziemskich (p. b art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.) - są siedziby okręgowych urzędów ziemskich, a terenem ich działania są odcinki pasa pogranicznego, położone na terenie tych okręgowych urzędów ziemskich.
Pograniczny delegat Ministra Reform Rolnych oraz pograniczni komisarze ziemscy mogą poszczególnych czynności urzędowych (postępowanie administracyjne, przesłuchiwanie stron, wydawanie i ogłaszanie orzeczeń i t. p.) - dokonywać na całym terenie ich działalności, poza miejscem stałego urzędowania.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 30 dni po ogłoszeniu.