Zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.105.486

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 30 lipca 1996 r.
w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
(uchylone).
 
1. 3
Pracownikowi zatrudnionemu w jednostce, o której mowa w § 1 pkt 2, posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora przysługuje miesięczny dodatek, ustalony w relacji procentowej do wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania, w wysokości:
Stopień (tytuł) naukowyProcent wynagrodzenia zasadniczego
12
Profesordo 50%
Doktor habilitowanydo 30%
Doktordo 20%
2.
Pracownikowi posiadającemu jednocześnie określony stopień i tytuł naukowy przysługuje tylko jeden dodatek - wyższy.
3.
Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik udokumentował posiadany stopień (tytuł) naukowy.
1. 4
Pracownikowi zatrudnionemu w jednostce, o której mowa w § 1 pkt 2, na stanowisku, na którym wymagane jest stałe posługiwanie się językiem obcym, przysługuje dodatek za znajomość języka obcego w wysokości do:
1)
10% najniższego wynagrodzenia - za znajomość pierwszego języka obcego,
2)
15% najniższego wynagrodzenia - za znajomość każdego następnego języka obcego.
2.
Szczegółowe zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1. 5
Pracownikowi zatrudnionemu w jednostce, o której mowa w § 1 pkt 4 i 5, za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub szczególnie niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości:
1)
przy pierwszym stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości - 5%,
2)
przy drugim stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości - 10%,
3)
przy trzecim stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości albo szczególnego niebezpieczeństwa - 15%,
4)
przy czwartym stopniu szkodliwości - 20%

stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.

2.
Przy zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków przysługuje jeden dodatek, w najwyższej wysokości.
3.
Rodzaje prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub szczególnie niebezpiecznych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
(uchylony).
(skreślony).
1. 8
Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca - jeżeli faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.
2.
Kierowcy, któremu powierzono dodatkowe czynności nie wchodzące w zakres jego normalnych obowiązków, przysługuje dodatek w wysokości do 60% najniższego wynagrodzenia.
(uchylone).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI NR  1-3

  10 (uchylone).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

1. Dodatek za znajomość języka obcego, zwany dalej "dodatkiem", przyznaje się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych pracownika.

2. Dodatek przyznaje pracodawca w wysokości uzależnionej od stopnia wykorzystania znajomości języka obcego na stanowisku pracy.

3. Warunkiem przyznania dodatku jest posiadanie przez pracownika zaświadczenia potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajomości języka obcego przed uprawnioną komisją egzaminacyjną.

4. Od składania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, zwolnieni są pracownicy posiadający:

1) dyplom ukończenia właściwego wydziału filologicznego wyższej uczelni,

2) uprawnienia tłumacza w zakresie danego języka, przyznane na podstawie odrębnych przepisów,

3) dyplom ukończenia wyższej uczelni lub szkoły średniej za granicą, w której językiem wykładowym był język obcy, za którego znajomość pracownik ma pobierać dodatek.

5. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.

6. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po:

1) złożeniu przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym,

2) przedłożeniu dokumentu uzasadniającego zwolnienie pracownika od składania egzaminu.

8. Dodatek przyznaje się na czas wykonywania pracy na stanowisku, o którym mowa w ust. 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  11 RODZAJE PRAC WYKONYWANYCH W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

§  1.
1.
Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:
1)
w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,
2)
w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,
3)
w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25oC lub poniżej 10oC,
4)
w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub w bezpośrednim kontakcie z wodą,
5)
w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, np. spawanie, hartowanie,
6)
w warunkach narażenia na wibrację ogólną,
7)
w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,
8)
(skreślony).
2.
Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:
1)
w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,
2)
w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,
3)
w warunkach narażenia na hałas,
4)
w obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu wynikającym z procesu technologicznego,
5)
w warunkach narażenia na działanie miejscowej wibracji, np. używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych,
6)
w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2.000 kcal dla mężczyzn i 1.200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała,
7)
w warunkach narażenia na działanie hormonów i antybiotyków powodujących zaburzenia czynności fizjologicznych organizmu oraz innych czynników o analogicznym jak te hormony i antybiotyki działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy.
3.
Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:
1)
w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
2)
w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.

Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się także szczególnie niebezpieczne prace:

1)
na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,
2)
związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem, transportowaniem gazów i materiałów wybuchowych,
3)
wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia,
4)
przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,
5)
związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz ich transportem,
6)
pod ziemią lub pod wodą,
7)
w kontakcie z materiałem zakaźnym albo chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami.
4.
Do czwartego stopnia szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane z benzydyną, alfa- i beta-naftyloaminą, chlorkiem winylu oraz innymi czynnikami o analogicznym jak te substancje działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy.
§  2.
1.
Prace określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1-3 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, określone w odrębnych przepisach, lub inne obowiązujące normy higienicznosanitarne.
2.
Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w ust. 1, dokonywane są przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.
1 § 1-5 uchylone przez § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz.U.08.82.496) z dniem 14 maja 2008 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 lipca 1999 r. (Dz.U.99.62.694) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1999 r.
3 § 6 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.49.415) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. (Dz.U.04.45.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

4 § 7 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.49.415) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. (Dz.U.04.45.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

5 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 lipca 1999 r. (Dz.U.99.62.694) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.49.415) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

6 § 9 uchylony przez § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz.U.08.82.496) z dniem 14 maja 2008 r.
7 § 10 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.45.282) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
8 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.38.351) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
9 § 12-18 uchylone przez § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz.U.08.82.496) z dniem 14 maja 2008 r.
10 Załączniki nr 1-3 uchylone przez § 16 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz.U.08.82.496) z dniem 14 maja 2008 r.
11 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.45.282) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1998 r.