§ 11. - Zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.105.486

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2008 r.
§  11.
1. 8
Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca - jeżeli faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.
2.
Kierowcy, któremu powierzono dodatkowe czynności nie wchodzące w zakres jego normalnych obowiązków, przysługuje dodatek w wysokości do 60% najniższego wynagrodzenia.
8 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.38.351) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.