Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.43.305

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 6 marca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))3) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.4)) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2006 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 245, z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2000 r. Nr 38, poz. 428, z 2001 r. Nr 32, poz. 374, z 2003 r. Nr 49, poz. 415, z 2004 r. Nr 45, poz. 423 oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 351.

ZAŁĄCZNIK 

TABELE

MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W:

I.

 Jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I 790-1.020
II 800-1.050
III 810-1.090
IV 820-1.170
V 830-1.250
VI 840-1.330
VII 850-1.420
VIII 870-1.510
IX 900-1.620
X 930-1.730
XI 960-1.880
XII 990-2.050
XIII 1.030-2.220
XIV 1.080-2.400
XV 1.130-2.580
XVI 1.200-2.790
XVII 1.300-3.030
XVIII 1.400-3.270
XIX 1.500-3.520

II.

Jednostce, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I 790- 970
II 800- 990
III 810-1.020
IV 820-1.050
V 830-1.090
VI 840-1.160
VII 850-1.240
VIII 860-1.320
IX 870-1.410
X 880-1.510
XI 890-1.620
XII 900-1.730
XIII 910-1.840
XIV 920-1.970
XV 930-2.120
XVI 990-2.280
XVII 1.050-2.440
XVIII 1.120-2.600
XIX 1.190-2.800
XX 1.260-3.040

III.

Jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 5 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I 790- 940
II 800- 950
III 810- 970
IV 820-1.000
V 830-1.050
VI 840-1.100
VII 850-1.160
VIII 860-1.240
IX 870-1.320
X 880-1.410
XI 890-1.500
XII 900-1.590
XIII 910-1.690
XIV 920-1.790
XV 930-1.890
XVI 940-1.990
XVII 950-2.100
XVIII 1.000-2.230
XIX 1.050-2.390
XX 1.160-2.620