§ 7. - Zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.105.486

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2008 r.
§  7.
1. 4
Pracownikowi zatrudnionemu w jednostce, o której mowa w § 1 pkt 2, na stanowisku, na którym wymagane jest stałe posługiwanie się językiem obcym, przysługuje dodatek za znajomość języka obcego w wysokości do:
1)
10% najniższego wynagrodzenia - za znajomość pierwszego języka obcego,
2)
15% najniższego wynagrodzenia - za znajomość każdego następnego języka obcego.
2.
Szczegółowe zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4 § 7 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.49.415) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. (Dz.U.04.45.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.