Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.38.351

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 24 lutego 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))3) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca - jeżeli faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.";

2)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w tabeli II:
-
lp. 2 otrzymuje brzmienie:
123456
"2Zastępca dyrektora jednostki:

- wymienionej w § 1 pkt 2 rozporządzenia

XVI-XVIII5wyższe5"
- wymienionej w § 1 pkt 3 rozporządzeniaXV-XVII4
-
po lp. 2 dodaje się lp. 2a w brzmieniu:
123456
"2aGłówny księgowy jednostki:

- wymienionej w § 1 pkt 2 rozporządzenia

XVI-XVIII5według odrębnych przepisów"
- wymienionej w § 1 pkt 3 rozporządzeniaXV-XVII4
b)
w tabeli III w części I lp. 2 otrzymuje brzmienie:
123456
"2Zastępca dyrektoraXVII-XIX5wyższe5
Główny księgowywedług odrębnych przepisów
Główny technolog4wyższe5"
c)
w tabeli IV lp. 2 otrzymuje brzmienie:
123456
"2Zastępca dyrektoraXVII-XIX3wyższe5
Główny księgowywedług odrębnych przepisów"
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 245, z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2000 r. Nr 38, poz. 428, z 2001 r. Nr 32, poz. 374, z 2003 r. Nr 49, poz. 415 oraz z 2004 r. Nr 45, poz. 423.

ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W:

I.

Jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I 750-1.000
II 760-1.030
III 770-1.070
IV 780-1.150
V 790-1.230
VI 810-1.310
VII 830-1.390
VIII 850-1.480
IX 880-1.590
X 910-1.700
XI 940-1.850
XII 970-2.020
XIII1.010-2.180
XIV1.060-2.360
XV1.110-2.540
XVI1.180-2.740
XVII1.280-2.980
XVIII1.380-3.220
XIX1.480-3.460

II.

Jednostce, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I 750- 950
II 760- 970
III 770-1.000
IV 780-1.030
V 790-1.070
VI 800-1.140
VII 810-1.220
VIII 820-1.300
IX 830-1.380
X 840-1.480
XI 850-1.590
XII 860-1.700
XIII 870-1.810
XIV 880-1.940
XV 910-2.080
XVI 970-2.240
XVII1.030-2.400
XVIII1.100-2.560
XIX1.170-2.760
XX1.240-2.990

III.

Jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 5 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I 750- 920
II 760- 930
III 770- 950
IV 780- 980
V 790-1.030
VI 800-1.080
VII 810-1.140
VIII 820-1.220
IX 830-1.300
X 840-1.390
XI 850-1.480
XII 860-1.570
XIII 870-1.660
XIV 880-1.750
XV 890-1.840
XVI 900-1.940
XVII 930-2.070
XVIII 980-2.200
XIX1.030-2.350
XX1.140-2.580