§ 8. - Zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.105.486

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2008 r.
§  8.
1. 5
Pracownikowi zatrudnionemu w jednostce, o której mowa w § 1 pkt 4 i 5, za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub szczególnie niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości:
1)
przy pierwszym stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości - 5%,
2)
przy drugim stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości - 10%,
3)
przy trzecim stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości albo szczególnego niebezpieczeństwa - 15%,
4)
przy czwartym stopniu szkodliwości - 20%

stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.

2.
Przy zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków przysługuje jeden dodatek, w najwyższej wysokości.
3.
Rodzaje prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub szczególnie niebezpiecznych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
5 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 lipca 1999 r. (Dz.U.99.62.694) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.49.415) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.