Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.21.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 19 maja 1965 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie dotyczy zamówień udzielanych przez państwowe jednostki handlowe na dostawy artykułów przeznaczonych na eksport oraz na roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport. Określenie "dostawa" obejmuje dostawę i sprzedaż w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2.
Na równi z zamówieniami, o których mowa w ust. 1, traktuje się udzielane przez państwowe jednostki handlowe podległe Ministrowi Handlu Zagranicznego zamówienia:
1)
na dostawy artykułów przeznaczonych do sprzedaży dla polskich morskich statków handlowych oraz na roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na potrzeby tych statków;
2)
na dostawy, roboty i usługi związane bezpośrednio z reklamą służącą celom eksportu;
3)
na dostawy artykułów przeznaczonych do sprzedaży polskim placówkom za granicą oraz na roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na potrzeby tych placówek.
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7);
2)
o rozporządzeniu Rady Ministrów, rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 26, poz. 158).
2.
Przez państwowe jednostki handlowe rozumie się działające w zakresie handlu zagranicznego lub kompletowania dostaw eksportowych przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki, w których Państwo, instytucje państwowe lub przedsiębiorstwa państwowe posiadają udział wynoszący co najmniej 50% kapitału zakładowego.
Do zamówień państwowych jednostek handlowych na dostawy wykonywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej stosuje się przepisy obowiązujące w tym zakresie jednostki gospodarki uspołecznionej.
1.
Do zamówień na roboty i usługi udzielanych przez państwowe jednostki handlowe jednostkom gospodarki uspołecznionej oraz do zamówień na dostawy, roboty i usługi, udzielanych przez państwowe jednostki handlowe organizacjom społecznym, które wykażą się posiadaniem zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności gospodarczej - stosuje się przepisy rozdziałów I, IV i V rozporządzenia Rady Ministrów, z tym że wysokość zastrzeżonego w umowie odszkodowania umownego w przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia (§ 29 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów) nie może być mniejsza niż 0,4% wartości opóźnionego świadczenia za każdy roboczy dzień zwłoki, ogólna zaś wysokość odszkodowania z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wartości przedmiotu dostawy.
2.
Zaniechanie dochodzenia odszkodowania umownego określonego w § 29 rozporządzenia Rady Ministrów w całości lub części dopuszczalne jest w uzasadnionych wypadkach za zgodą jednostki nadrzędnej nad jednostką zamawiającą.
1.
Do zamówień na dostawy, roboty i usługi, udzielanych przez państwowe jednostki handlowe:
1)
Centrali Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Prywatnego,
2)
rzemieślnikom,
3)
osobom fizycznym, prawnym i spółkom cywilnym, prowadzącym zakłady przemysłowe i usługowe,
4)
osobom wykonującym przemysł domowy i ludowy,

stosuje się przepisy §§ 6-8 niniejszego rozporządzenia oraz przepisy rozdziałów I, IV i V rozporządzenia Rady Ministrów. Przepis § 4 ust. 1 w zakresie odszkodowania za nieterminowe wykonanie świadczenia oraz przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2.
Przepisy §§ 6-8 niniejszego rozporządzenia stosuje się również do zamówień na dostawy, roboty i usługi, udzielanych przez państwowe jednostki handlowe:
1)
Centralnemu Związkowi Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu,
2)
rzemieślniczym spółdzielniom zaopatrzenia i zbytu.
1.
Zamówienia na dostawy, roboty i usługi udzielane jednostkom, o których mowa w § 5, powinny być dokonywane w formie pisemnej. Zamówień o wartości łącznej poniżej 5.000 zł można udzielać bez zachowania formy pisemnej, jeżeli charakter zamówienia wymaga szybkiego działania.
2.
Udzielanie jednostkom, o których mowa w § 5, zamówień na dostawy, roboty i usługi o wartości przekraczającej 50.000 zł może być dokonane jedynie po zebraniu ofert, a o wartości przekraczającej 200.000 zł - na podstawie przetargu, chyba że przeprowadzony przetarg nie dał wyniku.
3.
Trybu przewidzianego w ust. 2 nie stosuje się:
1)
jeżeli zamówienie zostaje udzielone jednostkom, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub w § 5 ust. 2 pkt 1;
2)
jeżeli zamówienie dotyczy dostawy, roboty lub usługi, z której rodzaju lub charakteru wynika, że może ona być dokonana tylko przez określoną jednostkę;
3)
w razie zamówień zagranicznych, wymagających bezzwłocznej decyzji, oraz przy powtarzających się zamówieniach zagranicznych na ten sam towar produkowany przez tę samą jednostkę, co do którego akceptowanie zamówienia miało miejsce w niedawnym okresie w trybie i ustalonym w ust. 2;
4)
za zgodą Ministra Handlu Zagranicznego lub osoby przez niego upoważnionej.
4.
Zbieranie ofert i postępowanie przetargowe przeprowadza się na zasadach ustalonych w § 5 ust. 1, § 6, § 13 i §§ 15-26 rozporządzenia Rady Ministrów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 7 niniejszego rozporządzenia.
1.
Decyzję w sprawie udzielenia jednostce, o której mowa w § 5, zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 zł podejmuje na podstawie przepisów § 6 każdorazowo dyrektor państwowej jednostki handlowej, po wysłuchaniu opinii komisji składającej się z 3 pracowników jednostki, w tym jednego przedstawiciela rady zakładowej.
2.
W razie dokonywania przetargu komisja określona w ust. 1 spełnia czynności komisji przetargowej, o której mowa w przepisach rozdziału III rozporządzenia Rady Ministrów, z tym że postanowienie komisji o wyborze oferty ma charakter opinii zgodnie z ust. 1.
Państwowa jednostka handlowa może uwarunkować udzielenie zamówienia jednostce gospodarki nie uspołecznionej od złożenia przez tę jednostkę odpowiedniego zabezpieczenia. Formę i wysokość zabezpieczenia ustala państwowa jednostka handlowa.
Udzielanie zamówień jednostkom gospodarki nie uspołecznionej nie wymienionym w § 5 następuje z zachowaniem przepisów art. 2-5 ustawy.
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Prodimex" może - bez ograniczeń wynikających z przepisów §§ 6-9 - udzielać zamówień na dostawy artykułów przeznaczonych na eksport oraz na roboty i usługi dotyczące artykułów przewidzianych na eksport:
1)
Centralnemu Związkowi Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu;
2)
centralom zaopatrzenia i zbytu przemysłu prywatnego;
3)
organizacjom społecznym, które wykażą się posiadaniem zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli zamówienie nie może być wykonane przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport (Dz. U. z 1960 r. Nr 43, poz. 264, z 1962 r. Nr 22, poz. 102 i z 1963 r. Nr 34, poz. 201).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.