§ 4. - Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.21.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1965 r.
§  4.
1.
Do zamówień na roboty i usługi udzielanych przez państwowe jednostki handlowe jednostkom gospodarki uspołecznionej oraz do zamówień na dostawy, roboty i usługi, udzielanych przez państwowe jednostki handlowe organizacjom społecznym, które wykażą się posiadaniem zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności gospodarczej - stosuje się przepisy rozdziałów I, IV i V rozporządzenia Rady Ministrów, z tym że wysokość zastrzeżonego w umowie odszkodowania umownego w przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia (§ 29 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów) nie może być mniejsza niż 0,4% wartości opóźnionego świadczenia za każdy roboczy dzień zwłoki, ogólna zaś wysokość odszkodowania z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wartości przedmiotu dostawy.
2.
Zaniechanie dochodzenia odszkodowania umownego określonego w § 29 rozporządzenia Rady Ministrów w całości lub części dopuszczalne jest w uzasadnionych wypadkach za zgodą jednostki nadrzędnej nad jednostką zamawiającą.