§ 6. - Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.21.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1965 r.
§  6.
1.
Zamówienia na dostawy, roboty i usługi udzielane jednostkom, o których mowa w § 5, powinny być dokonywane w formie pisemnej. Zamówień o wartości łącznej poniżej 5.000 zł można udzielać bez zachowania formy pisemnej, jeżeli charakter zamówienia wymaga szybkiego działania.
2.
Udzielanie jednostkom, o których mowa w § 5, zamówień na dostawy, roboty i usługi o wartości przekraczającej 50.000 zł może być dokonane jedynie po zebraniu ofert, a o wartości przekraczającej 200.000 zł - na podstawie przetargu, chyba że przeprowadzony przetarg nie dał wyniku.
3.
Trybu przewidzianego w ust. 2 nie stosuje się:
1)
jeżeli zamówienie zostaje udzielone jednostkom, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub w § 5 ust. 2 pkt 1;
2)
jeżeli zamówienie dotyczy dostawy, roboty lub usługi, z której rodzaju lub charakteru wynika, że może ona być dokonana tylko przez określoną jednostkę;
3)
w razie zamówień zagranicznych, wymagających bezzwłocznej decyzji, oraz przy powtarzających się zamówieniach zagranicznych na ten sam towar produkowany przez tę samą jednostkę, co do którego akceptowanie zamówienia miało miejsce w niedawnym okresie w trybie i ustalonym w ust. 2;
4)
za zgodą Ministra Handlu Zagranicznego lub osoby przez niego upoważnionej.
4.
Zbieranie ofert i postępowanie przetargowe przeprowadza się na zasadach ustalonych w § 5 ust. 1, § 6, § 13 i §§ 15-26 rozporządzenia Rady Ministrów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 7 niniejszego rozporządzenia.