Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli. - Dz.U.1945.24.140 - OpenLEX

Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.24.140

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 26 czerwca 1945 r.
w sprawie zaliczenia okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 126) zarządzam, co następuje:
Przepisy rozporządzenia niniejszego stosuje się także do urzędników administracji szkolnej, o których mowa w § 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych, w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 126).
(1)
Zaliczenia czasu pracy nauczycielskiej w jawnym szkolnictwie polskim na terenach okupowanych dokonuje kuratorium okręgu szkolnego, na obszarze którego nauczyciel (urzędnik administracji szkolnej) pracuje w chwili zgłoszenia roszczenia o zaliczenie. W stosunku do kuratorów okręgów szkolnych i urzędników zarządu centralnego Ministerstwa Oświaty zaliczenia dokonuje Ministerstwo Oświaty.
(2)
Zaliczenia czasu pracy nauczycielskiej w polskim szkolnictwie zagranicą dokonuje Ministerstwo Oświaty.
(1)
Zaliczenie obejmuje okres pracy nauczycielskiej w jawnym szkolnictwie polskim na terenach okupowanych do dnia ich wyzwolenia spod okupacji.
(2)
Okres pracy w polskich szkołach zagranicą zalicza się do końca roku szkolnego, który nastąpił po dniu 8 maja 1945 r.
(1)
Z okresu wojennego zalicza się nauczycielowi:
a)
czas pracy w zorganizowanym tajnym nauczaniu na terenach okupowanych - w wymiarze podwójnym,
b)
okres przebywania w więzieniu lub obozie koncentracyjnym, jeżeli w czasie trwania okupacji był czynny w zorganizowanym tajnym nauczaniu, - w wymiarze podwójnym,
c)
okres ukrywania się w ucieczce przed zarządzonymi w stosunku do niego w związku z jego pracą w zorganizowanym tajnym nauczaniu represjami okupanta, - w wymiarze pojedynczym; w przypadkach szczególnych wymiar ten podwyższony być może o połowę.
(2)
Prace organizacyjne traktowane są na równi z pracą nauczycielską.
(3)
Nauczycielom, pozostającym w dniu 1 września 1939 r. w czynnej służbie, a zwolnionym lub niezatrudnionym przez okupanta, zalicza się czas przymusowej bezczynności w połowie.
(4)
Przepisy ust. (3) stosuje się odpowiednio do nauczycieli zatrudnionych w dniu 1 września 1939 r. w publicznym lub państwowym szkolnictwie na podstawie umowy, o ile uzyskali następne mianowanie.
Czas pracy w niezorganizowanym tajnym nauczaniu zaliczony być może w zależności od okoliczności i niebezpieczeństwa, na które nauczyciel narażał się, - w połowie lub w wymiarze wyższym. Zaliczenie w wymiarze wyższym niż pojedynczy wymaga zgody Ministra Oświaty.
Jako końcowy termin okresu tajnego nauczania i ukrywania się przyjmuje się dzień wyzwolenia danego obszaru spod okupacji. Jako końcowy termin przebywania w więzieniu lub obozie koncentracyjnym przyjmuje się dzień wyzwolenia bądź oswobodzenia.
(1)
Roszczenie o zaliczenie czasu w jawnym szkolnictwie polskim na terenach okupowanych, w szkolnictwie polskim zagranicą oraz okresu wojennego winno być zgłoszone przez nauczyciela, pozostającego w czynnej służbie w szkolnictwie państwowym lub publicznym, drogą służbową w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(2)
Dla osób wywiezionych przez okupanta poza granice Rzeczypospolitej lub powracających z zagranicy oraz dla osób, które pierwsze mianowanie na stanowisko nauczycielskie w szkolnictwie państwowym lub publicznym uzyskały dopiero po wojnie, - bieg terminu 6-cio miesięcznego zaczyna się od dnia powrotu do kraju bądź dnia mianowania.
(3)
W przypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, Minister Oświaty może zezwolić na rozpatrzenie roszczenia zgłoszonego po upływie powyższego terminu.
Okresy wakacyjne zalicza się na równi z okresami pracy.
W przypadku zbiegu różnych tytułów do zaliczenia dokonuje się zaliczenia najkorzystniejszego.
Prawo do zaliczenia nie służy nauczycielom czynnym w dniu 1 września 1939 r. w szkołach państwowych i publicznych, pozostającym w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w kraju, a nie zatrudnionym obecnie w szkolnictwie państwowym lub publicznym, którzy do dnia 31 sierpnia 1945 r. nie zgłoszą się pisemnie do kuratorium okręgu szkolnego, na obszarze którego zamieszkują, do objęcia służby lub nie obejmą w terminie wskazanym wyznaczonego im stanowiska służbowego.
(1)
Powołuje się powiatowe komisje weryfikacyjne, działające przy inspektoratach szkolnych, okręgowe komisje weryfikacyjne, działające przy kuratoriach okręgów szkolnych i ministerialną komisję weryfikacyjną, działającą przy Ministerstwie Oświaty.
(2)
Powiatowe komisje weryfikacyjne właściwe są do orzekania o zaliczeniu do uposażenia okresów, o których mowa w §§ 4 i 5, w sprawach nauczycieli szkół powszechnych oraz urzędników inspektoratów szkolnych, okręgowe komisje weryfikacyjne w sprawach nauczycieli szkół, bezpośrednio podlegających kuratorom okręgów szkolnych, inspektorów szkolnych oraz urzędników kuratoriów szkolnych, ministerialne zaś komisje weryfikacyjne w sprawach nauczycieli szkół, podlegających bezpośrednio Ministrowi Oświaty, kuratorów oraz urzędników zarządu centralnego Ministerstwa Oświaty.
(1)
O ile zachodzą wątpliwości co do nienagannego zachowania się nauczyciela w czasie okupacji pod względem obywatelskim władza powołana do zaliczania okresów, o których mowa w § 2, bądź władza, przekazująca zgłoszenie roszczenia nauczyciela o zaliczenie okresu wojennego, przekazuje zbadanie zarzutów komisji weryfikacyjnej.
2)
W razie stwierdzenia przez komisję weryfikacyjną, że zarzuty są uzasadnione, okresy o których mowa w §§ 2, 4, 5 i 8 nie podlegają zaliczeniu.
(1)
Przewodniczących, ich zastępców i członków komisyj powołuje Minister Oświaty. Powołanie przewodniczących i członków powiatowych i okręgowych komisyj następuje na wniosek kuratorów okręgów szkolnych. Członkowie powoływani są z pośród nauczycieli, pozostających w czynnej służbie, którzy w okresie okupacji brali udział w tajnym nauczaniu; połowę członków komisji powołuje się z listy nauczycieli, przedstawionej przez obraną przez Ministra Oświaty organizacją nauczycielską.
(2)
Komisja weryfikacyjna orzeka w składzie: przewodniczącego (zastępcy) i dwóch członków. W ramach komisji mogą być tworzone komplety. Uchwały komisji zapadają większością głosów.
(3)
Przewodniczący komisji czuwa nad jednolitością i prawidłowością postępowania i orzecznictwa poszczególnych kompletów.
(4)
Przewodniczący i członkowie komisji otrzymują za swoje czynności, dokonywane poza godzinami urzędowymi, wynagrodzenie, którego wysokość ustala zarządzenie Ministra Oświaty.
Od orzeczenia komisji weryfikacyjnej służy odwołanie. Sprawa przechodzi wówczas do komisji wyższego rzędu, która orzeka ostatecznie. W przypadku odwołania od orzeczenia ministerialnej komisji weryfikacyjnej orzeka ostatecznie komisja ta w innym składzie.
Przewodniczący komisji weryfikacyjnej może zawiesić uchwałę komisji, od której nie odwołała się strona; w sprawie orzeka wówczas komisja wyższego rzędu; w przypadku zawieszenia uchwały ministerialnej komisji weryfikacyjnej orzeka komisja ta w innym składzie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.