§ 11. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli. - Dz.U.1945.24.140 - OpenLEX

§ 11. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.24.140

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1945 r.
§  11.
(1)
Powołuje się powiatowe komisje weryfikacyjne, działające przy inspektoratach szkolnych, okręgowe komisje weryfikacyjne, działające przy kuratoriach okręgów szkolnych i ministerialną komisję weryfikacyjną, działającą przy Ministerstwie Oświaty.
(2)
Powiatowe komisje weryfikacyjne właściwe są do orzekania o zaliczeniu do uposażenia okresów, o których mowa w §§ 4 i 5, w sprawach nauczycieli szkół powszechnych oraz urzędników inspektoratów szkolnych, okręgowe komisje weryfikacyjne w sprawach nauczycieli szkół, bezpośrednio podlegających kuratorom okręgów szkolnych, inspektorów szkolnych oraz urzędników kuratoriów szkolnych, ministerialne zaś komisje weryfikacyjne w sprawach nauczycieli szkół, podlegających bezpośrednio Ministrowi Oświaty, kuratorów oraz urzędników zarządu centralnego Ministerstwa Oświaty.