Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby... - Dz.U.1990.24.143 - OpenLEX

Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.24.143

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 marca 1990 r.
w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich.

Na podstawie art. 304 § 4 pkt 3 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
1.
Przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich przepisy art.: 207-210 § 1-2, 212-215, 216 § 1-4, 217 § 1-2, 218 § 1, 221 § 1, 222-230 i 232-235 działu dziesiątego Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
2.
Zakładem karnym w rozumieniu rozporządzenia jest także areszt śledczy, oddział zewnętrzny zakładu karnego lub aresztu śledczego, a zakładem dla nieletnich jest zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1967 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi (Dz. U. Nr 45, poz. 225).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.