Zakres stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i w zakładach... - Dz.U.1967.45.225 - OpenLEX

Zakres stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.45.225

Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 grudnia 1967 r.
w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi.

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) z wyjątkiem art. 2 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3-5, art. 43 i art. 45 ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje się w sposób określony w rozporządzeniu do osób przebywających w zakładach karnych, zwanych w dalszym ciągu "więźniami", i do osób przebywających w zakładach dla nieletnich, zwanych w dalszym ciągu "wychowankami", a zatrudnionych w tych zakładach albo poza nimi.
2.
Zakładem karnym w rozumieniu rozporządzenia jest także areszt śledczy, a zakładem dla nieletnich jest zakład poprawczy, zakład wychowawczy i schronisko dla nieletnich.
1.
Więźniowie i wychowankowie przed zatrudnieniem i w czasie zatrudnienia podlegają obowiązkowym lekarskim badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym.
2.
Badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadza w stosunku do więźniów - więzienna służba zdrowia, a w stosunku do wychowanków - służba zdrowia zakładów dla nieletnich. Jeżeli przeprowadzenie właściwych badań przekracza możliwości więziennej służby zdrowia lub służby zdrowia zakładów dla nieletnich, badania te przeprowadzają odpowiednie zakłady społeczne służby zdrowia.
Więźniom i wychowankom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, spowodowanej koniecznością poddania się badaniom lekarskim.
1.
Szkoleniu okresowemu w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają więźniowie i wychowankowie zatrudnieni:
1)
przy robotach publicznych organizowanych przez rady narodowe, instytucje i organizacje społeczne oraz przez zakłady karne i zakłady dla nieletnich,
2)
przy pracach porządkowych w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich.
2.
Szkoleniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają także więźniowie zatrudnieni przy produkcji nakładczej.
1.
Wypadki przy pracy, którym ulegli więźniowie i wychowankowie zatrudnieni w przywięziennych zakładach pracy, zakładach karnych i zakładach dla nieletnich, nie podlegają rejestracji i sprawozdawczości na zasadach ogólnych.
2.
Zakłady karne i zakłady dla nieletnich prowadzą ewidencję wypadków, o których mowa w ust. 1, i wykorzystują ją w działalności profilaktycznej.
1.
Nadzór nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy więźniów sprawuje inspekcja pracy w trybie i na zasadach określonych przepisami dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. z 1954 r. Nr 52, poz. 260, z 1960 r. Nr 20, poz. 119 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) tylko w czasie zatrudnienia więźniów w przywięziennych lub pozawięziennych uspołecznionych zakładach pracy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy wychowanków.
1.
Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami higieny pracy w stosunku do więźniów zatrudnionych:
1)
w przywięziennych i pozawięziennych uspołecznionych zakładach pracy na zasadach ogólnych,
2)
w zakładach karnych na zasadach określonych w przepisach o wykonywaniu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad zakładami karnymi.
2.
Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami higieny pracy w stosunku do wychowanków na zasadach ogólnych.
Minister Sprawiedliwości w drodze instrukcji ustali:
1)
ramowe programy i formy szkolenia wstępnego oraz okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla więźniów i wychowanków oraz częstotliwość szkolenia okresowego,
2)
zasady i tryb badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz rodzaj i sposób sporządzania i prowadzenia dokumentacji związanej z tymi wypadkami,
3)
zakres badań lekarskich (§ 2) i ich częstotliwość na zasadach określonych w myśl art. 20 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy - zależnie od czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w danym miejscu pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.