Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby... - Dz.U.1992.59.301 - OpenLEX

Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.59.301

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 lipca 1992 r.
w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych. *

Na podstawie art. 304 § 4 pkt 3 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
1.
Przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych przepisy art. 207-216, 217 § 1 i 2, art. 218 § 1 zdanie pierwsze, art. 219-237 działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz przepisy wydane na ich podstawie stosuje się odpowiednio ze zmianami wynikającymi z § 2 i 3 rozporządzenia.
2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się również przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w aresztach śledczych, rejonowych aresztach śledczych, rejonowych zakładach karnych i ich oddziałach zewnętrznych oraz w schroniskach dla nieletnich.
Okoliczności i przyczyny wypadków, którym uległy osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych przy wykonywaniu pracy na rzecz zakładu, bada zespół, w skład którego wchodzą:
1)
funkcjonariusz (pracownik) zajmujący się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)
społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel załogi zakładu, znający przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, którym uległy osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych przy wykonywaniu pracy poza tymi zakładami, przeprowadza zakład pracy zatrudniający te osoby, w obecności przedstawiciela zakładu karnego oraz zakładu poprawczego, znającego przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1990 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 143).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
*Rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną z dniem 2 czerwca 1996 r. na skutek zmiany art. 304 Kodeksu pracy przez art. 1 pkt 213 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.96.24.110).