Wypuszczenie zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.25.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 13 marca 1924 r.
o wypuszczeniu zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.

Na podstawie art. 1 punktu 5 i art. 2 ustawy Z dn. 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4 poz. 28) oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dn. 13 marca 1924 r., ustanawiam co następuje:
Upoważnia się Ministra Skarbu do wypuszczenia zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki do wysokości sumy 400.000.000 lirów włoskich.
Spłata pożyczki odbywać się będzie w drodze losowania wypuszczonych obligacji, według planu umorzenia, który ma być obliczony na lat 20 i podany zostanie na odwrotnej stronie obligacji.
Regularną opłatę odsetek i terminową spłatę kapitału pożyczki zabezpiecza się całym majątkiem i wszystkiemi dochodami Rzeczypospolitej, a w szczególności całym ruchomym i nieruchomym, obecnym i przyszłym, majątkiem Państwowego Monopolu Tytoniowego i wszystkiemi dochodami tego ostatniego i administracji skarbowej, płynącemi z produkcji i sprzedaży surowca i wyrobów tytoniowych.
Nadto w ciągu pierwszych 10 lat trwania pożyczki utworzony będzie fundusz rezerwowy, do którego z dochodów Monopolu Tytuniowego i administracji skarbowej tytoniowej przelewane będą corocznie kwoty w wysokości, odpowiadającej: w pierwszych 5 latach czterem procentom, zaś w następnych 5 latach trzem procentom pierwotnej sumy pożyczki. Powyższe kwoty będą przelewane Rządowi Włoskiemu w Rzymie w ratach półrocznych zgóry, przyczem pierwsza rata będzie zatrzymana z sumy, uzyskanej ze zrealizowania pożyczki. Fundusz ten umieszczony będzie w bonach Skarbu Włoskiego lub Włoskich papierach państwowych, z terminem płatności przed rokiem 1944, i złożony w jednym z banków włoskich, według wskazania Rządu Włoskiego. Narastające procenta dołączane będą do kapitału w ten sam sposób, jak wypłacane raty półroczne.
Pożyczka niniejsza zostanie zabezpieczona na pierwszej hipotece nieruchomości wraz z ich przy-należnościami, zarówno należących do Państwowego Monopolu Tytuniowego, jak i tych, które w przyszłości przez ten Monopol nabyte zostaną.
Z ogólnych dochodów Państwowego Monopolu Tytuniowego i administracji skarbowej tytoniowej przedewszystkiem wydzielane zostaną środki, potrzebne na oprocentowanie i umorzenie pożyczki oraz utworzenie funduszu rezerwowego, przyczem środki te na inne cele użyte być nie mogą.
Obligacje pożyczki będą zwolnione od wszelkich podatków, stempli, opłat i należytości, zarówno już obowiązujących w Polsce, jak i zaprowadzanych w przyszłości, przyczem Skarb Państwa przyjmie na swój rachunek wszystkie opłaty, które obciążają we Włoszech lub obciążyć mogą obligacje powyższej pożyczki, a w szczególności opłatę stempla od tytułów zagranicznych i podatku od kuponów w wysokości 15%.
W drodze porozumienia Rządu Polskiego z Rządem Włoskim zostanie wyznaczony przedstawiciel posiadaczy obligacji niniejszej pożyczki, uprawniony do zastępowania w Polsce ich interesów przed władzami administracyjnemi i sądowemi.
Odsetki, poczynając od 1 listopada 1924 r., będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń 1 maja i 1 listopada każdego roku, za zwrotem odpowiedniego kuponu. Losowanie podlegających umorzeniu obligacji odbywać się będzie, poczynając od r. 1925, publicznie w październiku każdego roku w Rzymie, w pomieszczeniu Banca Commerciaie Italiana, z prawem uczestniczenia ze strony przedstawiciela Poselstwa 'Polskiego w Rzymie, z zachowaniem zwykłych formalności. Numera wylosowanych obligacji będą ogłaszane: w Polsce - w Monitorze Polskim, we Włoszech zaś w "Gazzetta Ufficiale del Regno" i w dwuch poważniejszych dziennikach Rzymu i Medjolanu. We wskazanym banku i we wszystkich jego oddziałach będzie również uskuteczniana wyplata odsetek i kapitału za wylosowane obligacje, przyczem kapitał ten będzie wypłacany po upływie miesiąca od dnia losowania, bez wszelkich potrąceń, w pełnej imiennej sumie Mrów włoskich, a to za zwrotem obligacji wraz z kuponami, których termin nie upłynął.
Umorzenie pożyczki według ustanowionego planu może być również dokonywane w drodze zakupu odnośnej ilości obligacji na giełdzie. Rząd Polski będzie uprawniony do wylosowywania i wykupywania, poczynając od 6 roku trwania pożyczki, większej ilości obligacji, niż w planie umorzenia wskazano. W tym wypadku obligacje, umarzane ponad liczbę, planem umorzenia ustaloną, będą spłacane po 550 lirów włoskich, jeżeli spłatą będzie miała miejsce przed terminem 1 października .1934 roku, a po 525 lirów, jeśli nastąpi ona wciągu pięciolecia, kończącego się 1 października 1939 r.
Wartość brakujących kuponów lub też kuponów nienależnie wypłaconych będzie potrącana przy wypłacie kapitału za obligacje.
Przedawnienie kuponów następuje po upływie lat 5 od terminu ich płatności, przedawnienie zaś wylosowanych obligacji po upływie lat 10, od dnia ogłoszenia o ich wylosowaniu w "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia".
Obligacje niniejszej pożyczki będą mogły być w Polsce używane do lokowania kapitałów fundacyjnych, pupilarnych, depozytowych, jak również na kaucję w stosunkach kontraktowych.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
1 § 3 zmieniony przez zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1924 r. (Dz.U.24.33.338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1924 r.
2 § 4 zmieniony przez zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1924 r. (Dz.U.24.33.338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1924 r.
3 § 6 zmieniony przez zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1924 r. (Dz.U.24.33.338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1924 r.