Zabezpieczenie środków, potrzebnych na oprocentowanie i umorzenie zagranicznej 7% pożyczki w lirach włoskich oraz utworzenie funduszu rezerwowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.41.438

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 2 maja 1924 r.
o zabezpieczeniu środków, potrzebnych na oprocentowanie i umorzenie zagranicznej 7% pożyczki w lirach włoskich oraz utworzenie funduszu rezerwowego.

Na podstawie § 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 marca 1924 r. o wypuszczeniu zagranicznej 7% pożyczki w lirach włoskich (Dz. U. R. P. № 25, poz. 257) oraz zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1924 r. uzupełniającego rozporządzenie z dnia 13 marca 1924 r. o wypuszczeniu zagranicznej 7% pożyczki w lirach włoskich (Dz. U. R. P. № 33, poz. 338) zarządza się co następuje:
Z ogólnych dochodów Państwowego Monopolu Tytoniowego i administracji skarbowej tytoniowej przedewszystkiem wydzielane będą środki potrzebne na oprocentowanie i umorzenie zagranicznej 7% pożyczki w lirach włoskich oraz utworzenie funduszu rezerwowego, przyczem środki te na inne cele użyte być nie mogą.
Począwszy od 1924 r. Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego wykazywać będzie przez cały czas trwania spłaty pożyczki corocznie w planie finansowym, przedkładanym Ministrowi Skarbu do zatwierdzenia, po myśli § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie organizacji Państwowego' Monopolu Tytoniowego (Dz. U. R. P. № 65, poz. 507), kwoty potrzebne w danym roku obrachunkowym na oprocentowanie i umorzenie pożyczki.
Począwszy od 1924 r. przez czasokres 10 lat Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego wykazywać będzie w pomienionym w § 2 niniejszego rozporządzenia planie finansowym kwoty potrzebne na utworzenie funduszu rezerwowego pożyczki, w myśl § 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 marca 1924 roku o wypuszczeniu zagranicznej 7% pożyczki w lirach włoskich (Dz. U. R. P. № 25, poz. 257).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.