Wolne środki niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.81.443

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

Na podstawie art. 78g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przekazywania i przyjmowania wolnych środków agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów, w szczególności terminy przekazywania środków i terminy ich zwrotu, a także:
1)
wysokość lub sposób obliczania oprocentowania środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie;
2)
szczegółowe warunki rozwiązywania depozytów lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie;
3)
sposób składania i wzory dyspozycji przekazania środków w depozyt lub zarządzanie Ministrowi Finansów i ich zwrotu oraz dyspozycji rozwiązania depozytu lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
jednostce - rozumie się przez to agencje wykonawcze, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy;
3)
dysponencie - rozumie się przez to dysponentów państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy;
4)
BGK - rozumie się przez to Bank Gospodarstwa Krajowego;
5)
dniu roboczym - rozumie się przez to dzień od poniedziałku do piątku, który jest dniem pracy w urzędzie obsługującym Ministra Finansów, BGK, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz Narodowym Banku Polskim;
6)
depozycie overnight - rozumie się przez to depozyt na rachunku Ministra Finansów w BGK, otwierany każdego dnia roboczego na podstawie stałego zlecenia jednostki dla BGK i zwracany następnego dnia roboczego;
7)
zarządzaniu overnight - rozumie się przez to zarządzanie wolnymi środkami przekazywanymi na rachunek Ministra Finansów w BGK każdego dnia roboczego na podstawie stałego zlecenia dysponenta dla BGK i zwracanymi następnego dnia roboczego;
8)
depozycie terminowym - rozumie się przez to depozyt na rachunku Ministra Finansów w BGK inny niż depozyt overnight;
9)
zarządzaniu terminowym - rozumie się przez to zarządzanie wolnymi środkami przekazanymi na rachunek Ministra Finansów w BGK inne niż zarządzanie overnight;
10)
mnożniku - rozumie się przez to mnożnik, o którym mowa w art. 78e ust. 1 pkt 2 ustawy.

Lokaty w formie depozytu u Ministra Finansów

§  3. 
Jednostka dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego lub depozytu overnight.
§  4. 
1. 
W celu utworzenia depozytu terminowego jednostka składa do BGK dyspozycję utworzenia depozytu terminowego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Dyspozycję utworzenia depozytu terminowego składa się w dni robocze do godz. 1400.
3. 
Dyspozycję utworzenia depozytu terminowego jednostka składa nie później niż na dwa dni robocze przed wskazanym w tej dyspozycji dniem utworzenia depozytu.
§  5. 
1. 
Dyspozycje utworzenia depozytu terminowego są przyjmowane w kolejności ich składania przez jednostkę i realizowane do wyczerpania przekazanych środków.
2. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu terminowego:
1)
na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji;
2)
na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok;
3)
złożonych po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3.
3. 
W celu realizacji dyspozycji utworzenia depozytu terminowego jednostka ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku w BGK do godz. 1000 w dniu utworzenia depozytu.
4. 
Minister Finansów tworzy depozyt terminowy w kwocie wynikającej z dyspozycji utworzenia depozytu terminowego, pod warunkiem przekazania przez jednostkę na jego rachunek w BGK środków w tej kwocie do godz. 1000 w dniu realizacji dyspozycji.
§  6. 
1. 
W przypadku wolnych środków, które nie zostały przekazane w depozyt terminowy i nie zostały wydatkowane w danym dniu do godz. 1500, jednostka przekazuje BGK stałe zlecenie przekazywania każdego dnia roboczego z rachunku jednostki w BGK takich środków w depozyt overnight.
2. 
Przekazanie wolnych środków w depozyt overnight nie wymaga złożenia dyspozycji.
§  7. 
1. 
Odsetki od utworzonego depozytu terminowego oblicza się, przyjmując, że rok liczy 365 dni, oraz uwzględniając rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych utrzymywania depozytu, łącznie z dniem przekazania środków na rachunek Ministra Finansów, a z wyłączeniem dnia zwrotu środków na rachunek jednostki.
2. 
Odsetki od depozytu terminowego naliczane są za każdy dzień:
1)
dla depozytów terminowych na okres od 1 dnia do 3 dni - według stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego;
2)
dla depozytów terminowych na okres dłuższy niż 3 dni i nie dłuższy niż 6 dni - według stawki wynikającej z wzoru:

gdzie przez poszczególne symbole rozumie się:

r - wysokość oprocentowania depozytu terminowego w skali rocznej,

Rd - stopę depozytową Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

Rt - stawkę WIBID dla 1 tygodnia, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

n - okres depozytu wyrażony w dniach,

M - mnożnik;

3)
dla depozytów terminowych na okres od 7 dni:
a)
w przypadku gdy stawka WIBID jest publikowana dla danego okresu depozytu - według stawki równej iloczynowi publikowanej stawki WIBID dla danego okresu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, i mnożnika,
b)
w przypadku gdy stawka WIBID nie jest publikowana dla danego okresu depozytu - według stawki wynikającej z wzoru:

gdzie przez poszczególne symbole rozumie się:

r - wysokość oprocentowania depozytu terminowego w skali rocznej,

Rk - stawkę WIBID dla publikowanego najdłuższego okresu krótszego od okresu depozytu, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

Rw - stawkę WIBID dla publikowanego najkrótszego okresu dłuższego od okresu depozytu, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

n - okres depozytu wyrażony w dniach,

k - okres stawki WIBID dla publikowanego najdłuższego okresu krótszego od okresu depozytu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni,

w - okres stawki WIBID dla publikowanego najkrótszego okresu dłuższego od okresu depozytu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni,

M - mnożnik.

§  8. 
Depozyty overnight oprocentowane są według stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu utworzenia depozytu overnight.
§  9. 
Odsetki od depozytu terminowego i depozytu overnight nie podlegają kapitalizacji.
§  10. 
1. 
Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego wraz z odsetkami do godz. 900 w dniu zwrotu środków z depozytu określonym w dyspozycji utworzenia depozytu terminowego, na rachunek jednostki w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt.
2. 
W przypadku gdy dzień zwrotu środków z depozytu nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§  11. 
Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu overnight wraz z odsetkami do godz. 900 następnego dnia roboczego, na rachunek jednostki w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt.
§  12. 
1. 
Jednostka może, przed dniem zwrotu środków z depozytu określonym w dyspozycji utworzenia depozytu terminowego, złożyć do BGK, do godz. 1400 w danym dniu roboczym, dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego w całej kwocie nominalnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku złożenia przez jednostkę dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego do godz. 900 drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji, na rachunek jednostki w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt.
3. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 1.

Zarządzanie przez Ministra Finansów wolnymi środkami państwowych funduszy celowych

§  13. 
Dysponent przekazuje Ministrowi Finansów wolne środki w zarządzanie terminowe lub zarządzanie overnight.
§  14. 
1. 
W celu przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe dysponent składa do BGK dyspozycję przekazania środków w zarządzanie terminowe, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Dyspozycję przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe składa się w dni robocze do godz. 1400.
3. 
Dyspozycję przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe dysponent składa nie później niż na dwa dni robocze przed wskazanym w tej dyspozycji dniem przekazania środków w zarządzanie.
§  15. 
1. 
Dyspozycje przekazania środków w zarządzanie terminowe są przyjmowane w kolejności ich składania przez dysponenta i realizowane do wyczerpania przekazanych środków.
2. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe:
1)
na podstawie której miałyby zostać przyjęte w zarządzanie terminowe wolne środki w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji;
2)
na podstawie której wolne środki miałyby zostać przyjęte w zarządzanie terminowe na okres dłuższy niż jeden rok;
3)
złożonych po terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2 i 3.
3. 
W celu realizacji dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe dysponent ma obowiązek zapewnić wolne środki na rachunku państwowego funduszu celowego w BGK do godz. 1000 w dniu przekazania środków w zarządzanie.
4. 
Minister Finansów przyjmuje środki przekazane w zarządzanie terminowe w kwocie wynikającej z dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe, pod warunkiem przekazania przez dysponenta na jego rachunek w BGK środków w tej kwocie do godz. 1000 w dniu realizacji dyspozycji.
§  16. 
1. 
W przypadku wolnych środków, które nie zostały przekazane w zarządzanie terminowe i nie zostały wydatkowane w danym dniu do godz. 1500, dysponent przekazuje BGK stałe zlecenie przekazywania każdego dnia roboczego z rachunku państwowego funduszu celowego w BGK takich środków w zarządzanie overnight.
2. 
Przekazanie wolnych środków w zarządzanie overnight nie wymaga złożenia dyspozycji.
§  17. 
1. 
Wolne środki przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie terminowe są oprocentowane na zasadach, o których mowa w § 7.
2. 
Wolne środki przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie overnight są oprocentowane na zasadach, o których mowa w § 8.
3. 
Odsetki od środków przekazanych w zarządzanie terminowe i zarządzanie overnight nie podlegają kapitalizacji.
§  18. 
1. 
Minister Finansów zwraca środki przekazane w zarządzanie terminowe wraz z odsetkami do godz. 900 w dniu zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe, na rachunek państwowego funduszu celowego w BGK, z którego te środki zostały przekazane w zarządzanie.
2. 
W przypadku gdy dzień zwrotu środków przekazanych w zarządzanie nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§  19. 
Minister Finansów zwraca środki przekazane w zarządzanie overnight wraz z odsetkami do godz. 900 następnego dnia roboczego, na rachunek państwowego funduszu celowego w BGK, z którego te środki zostały przekazane w zarządzanie.
§  20. 
1. 
Dysponent może, przed dniem zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe, złożyć do BGK, do godz. 1400 w danym dniu roboczym, dyspozycję wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w całej kwocie nominalnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku złożenia przez dysponenta dyspozycji wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe Minister Finansów zwraca środki przekazane w zarządzanie terminowe do godz. 900 drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji, na rachunek państwowego funduszu celowego w BGK, z którego te środki zostały przekazane w zarządzanie.
3. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 1.

Formy dyspozycji

§  21. 
1. 
Jednostki oraz dysponenci składają, za pomocą systemu bankowości elektronicznej BGK, dyspozycje w postaci elektronicznej.
2. 
W przypadku awarii środków komunikacji elektronicznej jednostki oraz dysponenci składają pisemne dyspozycje za pomocą faksu na numer wskazany na stronach internetowych urzędu obsługującego Ministra Finansów oraz BGK, a ponadto oryginał dyspozycji przekazują do BGK.
3. 
Jeżeli dyspozycje przekazywane są w sposób, o którym mowa w ust. 2, jednostki oraz dysponenci mogą wystąpić do BGK o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania dyspozycji.

Przepis przejściowy i końcowy

§  22. 
1. 
Do czasu przeniesienia obsługi bankowej do BGK odpowiednio przekazywanie wolnych środków Ministrowi Finansów w depozyt terminowy lub zarządzanie terminowe oraz ich zwrot mogą następować wyłącznie za pośrednictwem rachunku pomocniczego otwartego odpowiednio przez jednostkę lub dysponenta w BGK.
2. 
Rachunek pomocniczy, o którym mowa w ust. 1, może służyć wyłącznie do przekazywania wolnych środków Ministrowi Finansów w depozyt terminowy lub zarządzanie terminowe oraz ich zwrotu przez Ministra Finansów.
§  23. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

........................................

(nazwa jednostki)

 .................................., dnia .............................

(miejscowość*)

 Minister Finansów

Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego nr .........

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środ-

ków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt

lub zarządzanie zlecam utworzenie depozytu terminowego z rachunku nr* .................................................................

na następujących warunkach:

1) kwota depozytu: ............................................ (słownie*: .......................................................................................);

2) dzień utworzenia depozytu: ....................................................................................................................................;

3) dzień zwrotu środków z depozytu: ......................................................................................................................... .

 .........................................................................

(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

..............................................................................

(data i godzina przyjęcia zlecenia)

(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)

* Dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

........................................

(nazwa jednostki)

 .................................., dnia .............................

(miejscowość*)

 Minister Finansów

Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środ-

ków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt

lub zarządzanie wnoszę o zwrot środków z depozytu terminowego nr ........................................., utworzonego z ra-

chunku nr* ..................................................................................:

1) w kwocie: ................................ (słownie*: ..............................................................................................................);

2) w dniu*: ...................................................................................................................................................................;

3) z dniem zwrotu środków z depozytu określonym na*: ........................................................................................... .

 .........................................................................

(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

..............................................................................

(data i godzina przyjęcia zlecenia)

(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)

* Dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

........................................

(dysponent)

 .................................., dnia .............................

(miejscowość*)

 Minister Finansów

Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe nr ............

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środ-

ków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt

lub zarządzanie zlecam przekazanie wolnych środków w zarządzanie terminowe z rachunku nr* ...........................

................................ na następujących warunkach:

1) kwota środków przekazanych w zarządzanie: ....................... (słownie*: ..............................................................);

2) dzień przekazania środków w zarządzanie: ............................................................................................................;

3) dzień zwrotu środków przekazanych w zarządzanie: ............................................................................................ .

 .........................................................................

(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

..............................................................................

(data i godzina przyjęcia zlecenia)

(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)

* Dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

........................................

(dysponent)

 .................................., dnia .............................

(miejscowość*)

 Minister Finansów

Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe

Na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środ-

ków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt

lub zarządzanie wnoszę o zwrot środków przekazanych w zarządzanie terminowe na podstawie dyspozycji

nr ............................, z rachunku nr* .........................................................................................:

1) w kwocie: ................................... (słownie*: ...........................................................................................................);

2) w dniu*: ...................................................................................................................................................................;

3) z dniem zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym na*: .............................................................. .

 .........................................................................

(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

..............................................................................

(data i godzina przyjęcia zlecenia)

(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)

* Dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.