Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Wolne środki niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.81.443

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2011 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przekazywania i przyjmowania wolnych środków agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów, w szczególności terminy przekazywania środków i terminy ich zwrotu, a także:
1)
wysokość lub sposób obliczania oprocentowania środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie;
2)
szczegółowe warunki rozwiązywania depozytów lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie;
3)
sposób składania i wzory dyspozycji przekazania środków w depozyt lub zarządzanie Ministrowi Finansów i ich zwrotu oraz dyspozycji rozwiązania depozytu lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
jednostce - rozumie się przez to agencje wykonawcze, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy;
3)
dysponencie - rozumie się przez to dysponentów państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy;
4)
BGK - rozumie się przez to Bank Gospodarstwa Krajowego;
5)
dniu roboczym - rozumie się przez to dzień od poniedziałku do piątku, który jest dniem pracy w urzędzie obsługującym Ministra Finansów, BGK, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz Narodowym Banku Polskim;
6)
depozycie overnight - rozumie się przez to depozyt na rachunku Ministra Finansów w BGK, otwierany każdego dnia roboczego na podstawie stałego zlecenia jednostki dla BGK i zwracany następnego dnia roboczego;
7)
zarządzaniu overnight - rozumie się przez to zarządzanie wolnymi środkami przekazywanymi na rachunek Ministra Finansów w BGK każdego dnia roboczego na podstawie stałego zlecenia dysponenta dla BGK i zwracanymi następnego dnia roboczego;
8)
depozycie terminowym - rozumie się przez to depozyt na rachunku Ministra Finansów w BGK inny niż depozyt overnight;
9)
zarządzaniu terminowym - rozumie się przez to zarządzanie wolnymi środkami przekazanymi na rachunek Ministra Finansów w BGK inne niż zarządzanie overnight;
10)
mnożniku - rozumie się przez to mnożnik, o którym mowa w art. 78e ust. 1 pkt 2 ustawy.