Rozdział 3 - Zarządzanie przez Ministra Finansów wolnymi środkami państwowych funduszy celowych - Wolne środki niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.81.443

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2011 r.

Rozdział  3

Zarządzanie przez Ministra Finansów wolnymi środkami państwowych funduszy celowych

§  13. 
Dysponent przekazuje Ministrowi Finansów wolne środki w zarządzanie terminowe lub zarządzanie overnight.
§  14. 
1. 
W celu przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe dysponent składa do BGK dyspozycję przekazania środków w zarządzanie terminowe, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Dyspozycję przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe składa się w dni robocze do godz. 1400.
3. 
Dyspozycję przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe dysponent składa nie później niż na dwa dni robocze przed wskazanym w tej dyspozycji dniem przekazania środków w zarządzanie.
§  15. 
1. 
Dyspozycje przekazania środków w zarządzanie terminowe są przyjmowane w kolejności ich składania przez dysponenta i realizowane do wyczerpania przekazanych środków.
2. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe:
1)
na podstawie której miałyby zostać przyjęte w zarządzanie terminowe wolne środki w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji;
2)
na podstawie której wolne środki miałyby zostać przyjęte w zarządzanie terminowe na okres dłuższy niż jeden rok;
3)
złożonych po terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2 i 3.
3. 
W celu realizacji dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe dysponent ma obowiązek zapewnić wolne środki na rachunku państwowego funduszu celowego w BGK do godz. 1000 w dniu przekazania środków w zarządzanie.
4. 
Minister Finansów przyjmuje środki przekazane w zarządzanie terminowe w kwocie wynikającej z dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe, pod warunkiem przekazania przez dysponenta na jego rachunek w BGK środków w tej kwocie do godz. 1000 w dniu realizacji dyspozycji.
§  16. 
1. 
W przypadku wolnych środków, które nie zostały przekazane w zarządzanie terminowe i nie zostały wydatkowane w danym dniu do godz. 1500, dysponent przekazuje BGK stałe zlecenie przekazywania każdego dnia roboczego z rachunku państwowego funduszu celowego w BGK takich środków w zarządzanie overnight.
2. 
Przekazanie wolnych środków w zarządzanie overnight nie wymaga złożenia dyspozycji.
§  17. 
1. 
Wolne środki przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie terminowe są oprocentowane na zasadach, o których mowa w § 7.
2. 
Wolne środki przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie overnight są oprocentowane na zasadach, o których mowa w § 8.
3. 
Odsetki od środków przekazanych w zarządzanie terminowe i zarządzanie overnight nie podlegają kapitalizacji.
§  18. 
1. 
Minister Finansów zwraca środki przekazane w zarządzanie terminowe wraz z odsetkami do godz. 900 w dniu zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe, na rachunek państwowego funduszu celowego w BGK, z którego te środki zostały przekazane w zarządzanie.
2. 
W przypadku gdy dzień zwrotu środków przekazanych w zarządzanie nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§  19. 
Minister Finansów zwraca środki przekazane w zarządzanie overnight wraz z odsetkami do godz. 900 następnego dnia roboczego, na rachunek państwowego funduszu celowego w BGK, z którego te środki zostały przekazane w zarządzanie.
§  20. 
1. 
Dysponent może, przed dniem zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe, złożyć do BGK, do godz. 1400 w danym dniu roboczym, dyspozycję wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w całej kwocie nominalnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku złożenia przez dysponenta dyspozycji wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe Minister Finansów zwraca środki przekazane w zarządzanie terminowe do godz. 900 drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji, na rachunek państwowego funduszu celowego w BGK, z którego te środki zostały przekazane w zarządzanie.
3. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 1.