Rozdział 2 - Lokaty w formie depozytu u Ministra Finansów - Wolne środki niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.81.443

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2011 r.

Rozdział  2

Lokaty w formie depozytu u Ministra Finansów

§  3. 
Jednostka dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego lub depozytu overnight.
§  4. 
1. 
W celu utworzenia depozytu terminowego jednostka składa do BGK dyspozycję utworzenia depozytu terminowego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Dyspozycję utworzenia depozytu terminowego składa się w dni robocze do godz. 1400.
3. 
Dyspozycję utworzenia depozytu terminowego jednostka składa nie później niż na dwa dni robocze przed wskazanym w tej dyspozycji dniem utworzenia depozytu.
§  5. 
1. 
Dyspozycje utworzenia depozytu terminowego są przyjmowane w kolejności ich składania przez jednostkę i realizowane do wyczerpania przekazanych środków.
2. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu terminowego:
1)
na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji;
2)
na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok;
3)
złożonych po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3.
3. 
W celu realizacji dyspozycji utworzenia depozytu terminowego jednostka ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku w BGK do godz. 1000 w dniu utworzenia depozytu.
4. 
Minister Finansów tworzy depozyt terminowy w kwocie wynikającej z dyspozycji utworzenia depozytu terminowego, pod warunkiem przekazania przez jednostkę na jego rachunek w BGK środków w tej kwocie do godz. 1000 w dniu realizacji dyspozycji.
§  6. 
1. 
W przypadku wolnych środków, które nie zostały przekazane w depozyt terminowy i nie zostały wydatkowane w danym dniu do godz. 1500, jednostka przekazuje BGK stałe zlecenie przekazywania każdego dnia roboczego z rachunku jednostki w BGK takich środków w depozyt overnight.
2. 
Przekazanie wolnych środków w depozyt overnight nie wymaga złożenia dyspozycji.
§  7. 
1. 
Odsetki od utworzonego depozytu terminowego oblicza się, przyjmując, że rok liczy 365 dni, oraz uwzględniając rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych utrzymywania depozytu, łącznie z dniem przekazania środków na rachunek Ministra Finansów, a z wyłączeniem dnia zwrotu środków na rachunek jednostki.
2. 
Odsetki od depozytu terminowego naliczane są za każdy dzień:
1)
dla depozytów terminowych na okres od 1 dnia do 3 dni - według stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego;
2)
dla depozytów terminowych na okres dłuższy niż 3 dni i nie dłuższy niż 6 dni - według stawki wynikającej z wzoru:

gdzie przez poszczególne symbole rozumie się:

r - wysokość oprocentowania depozytu terminowego w skali rocznej,

Rd - stopę depozytową Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

Rt - stawkę WIBID dla 1 tygodnia, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

n - okres depozytu wyrażony w dniach,

M - mnożnik;

3)
dla depozytów terminowych na okres od 7 dni:
a)
w przypadku gdy stawka WIBID jest publikowana dla danego okresu depozytu - według stawki równej iloczynowi publikowanej stawki WIBID dla danego okresu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, i mnożnika,
b)
w przypadku gdy stawka WIBID nie jest publikowana dla danego okresu depozytu - według stawki wynikającej z wzoru:

gdzie przez poszczególne symbole rozumie się:

r - wysokość oprocentowania depozytu terminowego w skali rocznej,

Rk - stawkę WIBID dla publikowanego najdłuższego okresu krótszego od okresu depozytu, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

Rw - stawkę WIBID dla publikowanego najkrótszego okresu dłuższego od okresu depozytu, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

n - okres depozytu wyrażony w dniach,

k - okres stawki WIBID dla publikowanego najdłuższego okresu krótszego od okresu depozytu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni,

w - okres stawki WIBID dla publikowanego najkrótszego okresu dłuższego od okresu depozytu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni,

M - mnożnik.

§  8. 
Depozyty overnight oprocentowane są według stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu utworzenia depozytu overnight.
§  9. 
Odsetki od depozytu terminowego i depozytu overnight nie podlegają kapitalizacji.
§  10. 
1. 
Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego wraz z odsetkami do godz. 900 w dniu zwrotu środków z depozytu określonym w dyspozycji utworzenia depozytu terminowego, na rachunek jednostki w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt.
2. 
W przypadku gdy dzień zwrotu środków z depozytu nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§  11. 
Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu overnight wraz z odsetkami do godz. 900 następnego dnia roboczego, na rachunek jednostki w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt.
§  12. 
1. 
Jednostka może, przed dniem zwrotu środków z depozytu określonym w dyspozycji utworzenia depozytu terminowego, złożyć do BGK, do godz. 1400 w danym dniu roboczym, dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego w całej kwocie nominalnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku złożenia przez jednostkę dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego do godz. 900 drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji, na rachunek jednostki w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt.
3. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 1.