Wolne środki niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. - Dz.U.2014.1864 - OpenLEX

Wolne środki niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1864

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

Na podstawie art. 78g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przekazywania i przyjmowania wolnych środków agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, państwowych instytucji kultury, Narodowego Funduszu Zdrowia, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów, w szczególności terminy przekazywania środków i terminy ich zwrotu, a także:
1)
wysokość lub sposób obliczania oprocentowania środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie;
2)
szczegółowe warunki rozwiązywania depozytów lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie;
3)
sposób składania i wzory dyspozycji przekazania środków w depozyt lub zarządzanie Ministrowi Finansów i ich zwrotu oraz dyspozycji rozwiązania depozytu lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
jednostce - rozumie się przez to agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy, oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
3)
dysponencie - rozumie się przez to dysponentów państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy;
4)
BGK - rozumie się przez to Bank Gospodarstwa Krajowego;
5)
dniu roboczym - rozumie się przez to dzień od poniedziałku do piątku, który jest dniem pracy w urzędzie obsługującym Ministra Finansów, BGK, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz Narodowym Banku Polskim;
6)
depozycie overnight - rozumie się przez to depozyt na rachunku Ministra Finansów w BGK, otwierany każdego dnia roboczego na podstawie stałego zlecenia jednostki dla BGK i zwracany następnego dnia roboczego;
7)
zarządzaniu overnight - rozumie się przez to zarządzanie wolnymi środkami przekazywanymi na rachunek Ministra Finansów w BGK każdego dnia roboczego na podstawie stałego zlecenia dysponenta dla BGK i zwracanymi następnego dnia roboczego;
8)
depozycie terminowym - rozumie się przez to depozyt na rachunku Ministra Finansów w BGK inny niż depozyt overnight;
9)
zarządzaniu terminowym - rozumie się przez to zarządzanie wolnymi środkami przekazanymi na rachunek Ministra Finansów w BGK inne niż zarządzanie overnight;
10)
mnożniku - rozumie się przez to mnożnik, o którym mowa w art. 78e ust. 1 pkt 2 ustawy.

Lokaty w formie depozytu u Ministra Finansów

§  3. 
Jednostka dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego lub depozytu overnight.
§  4. 
1. 
W celu utworzenia depozytu terminowego jednostka składa do BGK dyspozycję utworzenia depozytu terminowego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Dyspozycję utworzenia depozytu terminowego składa się w dni robocze do godz. 1400.
3. 
Dyspozycję utworzenia depozytu terminowego jednostka składa nie później niż na dwa dni robocze przed wskazanym w tej dyspozycji dniem utworzenia depozytu.
§  5. 
1. 
Dyspozycje utworzenia depozytu terminowego są przyjmowane w kolejności ich składania przez jednostkę i realizowane do wyczerpania przekazanych środków.
2. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu terminowego:
1)
na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji;
2)
na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok;
3)
złożonych po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3.
3. 
W celu realizacji dyspozycji utworzenia depozytu terminowego jednostka ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku w BGK do godz. 1000 w dniu utworzenia depozytu.
4. 
Minister Finansów tworzy depozyt terminowy w kwocie wynikającej z dyspozycji utworzenia depozytu terminowego, pod warunkiem przekazania przez jednostkę na jego rachunek w BGK środków w tej kwocie do godz. 1000 w dniu realizacji dyspozycji.
§  6. 
1. 
W przypadku wolnych środków, które nie zostały przekazane w depozyt terminowy i nie zostały wydatkowane w danym dniu do godz. 1500, jednostka przekazuje BGK stałe zlecenie przekazywania każdego dnia roboczego z rachunku jednostki w BGK takich środków w depozyt overnight.
2. 
Przekazanie wolnych środków w depozyt overnight nie wymaga złożenia dyspozycji.
§  7. 
1. 
Odsetki od utworzonego depozytu terminowego oblicza się, przyjmując, że rok liczy 365 dni, oraz uwzględniając rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych utrzymywania depozytu, łącznie z dniem przekazania środków na rachunek Ministra Finansów, a z wyłączeniem dnia zwrotu środków na rachunek jednostki.
2. 
Odsetki od depozytu terminowego naliczane są za każdy dzień:
1)
dla depozytów terminowych na okres od 1 dnia do 3 dni - według stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego;
2)
dla depozytów terminowych na okres dłuższy niż 3 dni i nie dłuższy niż 6 dni - według stawki wynikającej z wzoru:

gdzie przez poszczególne symbole rozumie się:

r - wysokość oprocentowania depozytu terminowego w skali rocznej,

Rd - stopę depozytową Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

Rt - stawkę WIBID dla 1 tygodnia, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

n - okres depozytu wyrażony w dniach,

M - mnożnik;

3)
dla depozytów terminowych na okres od 7 dni:
a)
w przypadku gdy stawka WIBID jest publikowana dla danego okresu depozytu - według stawki równej iloczynowi publikowanej stawki WIBID dla danego okresu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, i mnożnika,
b)
w przypadku gdy stawka WIBID nie jest publikowana dla danego okresu depozytu - według stawki wynikającej z wzoru:

gdzie przez poszczególne symbole rozumie się:

r - wysokość oprocentowania depozytu terminowego w skali rocznej,

Rk - stawkę WIBID dla publikowanego najdłuższego okresu krótszego od okresu depozytu, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

Rw - stawkę WIBID dla publikowanego najkrótszego okresu dłuższego od okresu depozytu, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,

n - okres depozytu wyrażony w dniach,

k - okres stawki WIBID dla publikowanego najdłuższego okresu krótszego od okresu depozytu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni,

w - okres stawki WIBID dla publikowanego najkrótszego okresu dłuższego od okresu depozytu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni,

M - mnożnik.

§  8. 
Depozyty overnight oprocentowane są według stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu utworzenia depozytu overnight.
§  9. 
Odsetki od depozytu terminowego i depozytu overnight nie podlegają kapitalizacji.
§  10. 
1. 
Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego wraz z odsetkami do godz. 900 w dniu zwrotu środków z depozytu określonym w dyspozycji utworzenia depozytu terminowego, na rachunek jednostki w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt.
2. 
W przypadku gdy dzień zwrotu środków z depozytu nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§  11. 
Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu overnight wraz z odsetkami do godz. 900 następnego dnia roboczego, na rachunek jednostki w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt.
§  12. 
1. 
Jednostka może, przed dniem zwrotu środków z depozytu określonym w dyspozycji utworzenia depozytu terminowego, złożyć do BGK, do godz. 1400 w danym dniu roboczym, dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego w całej kwocie nominalnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku złożenia przez jednostkę dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego do godz. 900 drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji, na rachunek jednostki w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt.
3. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 1.

Zarządzanie przez Ministra Finansów wolnymi środkami państwowych funduszy celowych

§  13. 
Dysponent przekazuje Ministrowi Finansów wolne środki w zarządzanie terminowe lub zarządzanie overnight.
§  14. 
1. 
W celu przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe dysponent składa do BGK dyspozycję przekazania środków w zarządzanie terminowe, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Dyspozycję przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe składa się w dni robocze do godz. 1400.
3. 
Dyspozycję przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe dysponent składa nie później niż na dwa dni robocze przed wskazanym w tej dyspozycji dniem przekazania środków w zarządzanie.
§  15. 
1. 
Dyspozycje przekazania środków w zarządzanie terminowe są przyjmowane w kolejności ich składania przez dysponenta i realizowane do wyczerpania przekazanych środków.
2. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe:
1)
na podstawie której miałyby zostać przyjęte w zarządzanie terminowe wolne środki w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji;
2)
na podstawie której wolne środki miałyby zostać przyjęte w zarządzanie terminowe na okres dłuższy niż jeden rok;
3)
złożonych po terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2 i 3.
3. 
W celu realizacji dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe dysponent ma obowiązek zapewnić wolne środki na rachunku państwowego funduszu celowego w BGK do godz. 1000 w dniu przekazania środków w zarządzanie.
4. 
Minister Finansów przyjmuje środki przekazane w zarządzanie terminowe w kwocie wynikającej z dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe, pod warunkiem przekazania przez dysponenta na jego rachunek w BGK środków w tej kwocie do godz. 1000 w dniu realizacji dyspozycji.
§  16. 
1. 
W przypadku wolnych środków, które nie zostały przekazane w zarządzanie terminowe i nie zostały wydatkowane w danym dniu do godz. 1500, dysponent przekazuje BGK stałe zlecenie przekazywania każdego dnia roboczego z rachunku państwowego funduszu celowego w BGK takich środków w zarządzanie overnight.
2. 
Przekazanie wolnych środków w zarządzanie overnight nie wymaga złożenia dyspozycji.
§  17. 
1. 
Wolne środki przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie terminowe są oprocentowane na zasadach, o których mowa w § 7.
2. 
Wolne środki przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie overnight są oprocentowane na zasadach, o których mowa w § 8.
3. 
Odsetki od środków przekazanych w zarządzanie terminowe i zarządzanie overnight nie podlegają kapitalizacji.
§  18. 
1. 
Minister Finansów zwraca środki przekazane w zarządzanie terminowe wraz z odsetkami do godz. 900 w dniu zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe, na rachunek państwowego funduszu celowego w BGK, z którego te środki zostały przekazane w zarządzanie.
2. 
W przypadku gdy dzień zwrotu środków przekazanych w zarządzanie nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§  19. 
Minister Finansów zwraca środki przekazane w zarządzanie overnight wraz z odsetkami do godz. 900 następnego dnia roboczego, na rachunek państwowego funduszu celowego w BGK, z którego te środki zostały przekazane w zarządzanie.
§  20. 
1. 
Dysponent może, przed dniem zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji przekazania środków w zarządzanie terminowe, złożyć do BGK, do godz. 1400 w danym dniu roboczym, dyspozycję wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w całej kwocie nominalnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku złożenia przez dysponenta dyspozycji wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe Minister Finansów zwraca środki przekazane w zarządzanie terminowe do godz. 900 drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji, na rachunek państwowego funduszu celowego w BGK, z którego te środki zostały przekazane w zarządzanie.
3. 
Minister Finansów nie realizuje dyspozycji wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 1.

Formy dyspozycji

§  21. 
1. 
Jednostki oraz dysponenci składają, za pomocą systemu bankowości elektronicznej BGK, dyspozycje w postaci elektronicznej.
2. 
W przypadku awarii środków komunikacji elektronicznej jednostki oraz dysponenci składają pisemne dyspozycje za pomocą faksu na numer wskazany na stronach internetowych urzędu obsługującego Ministra Finansów oraz BGK, a ponadto oryginał dyspozycji przekazują do BGK.
3. 
Jeżeli dyspozycje przekazywane są w sposób, o którym mowa w ust. 2, jednostki oraz dysponenci mogą wystąpić do BGK o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania dyspozycji.

Przepis przejściowy i końcowy

§  22. 
1. 
Do czasu przeniesienia obsługi bankowej do BGK przez instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekazywanie wolnych środków Ministrowi Finansów w depozyt terminowy oraz ich zwrot może następować wyłącznie za pośrednictwem rachunku pomocniczego otwartego przez te jednostki w BGK.
2. 
Rachunek pomocniczy, o którym mowa w ust. 1, może służyć wyłącznie do przekazywania Ministrowi Finansów wolnych środków w depozyt terminowy oraz ich zwrotu przez Ministra Finansów.
§  23. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego nr ..........

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe nr ..........

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe

wzór
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. Nr 81, poz. 443), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1626).