Rozdział 5 - Przepis przejściowy i końcowy - Wolne środki niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.81.443

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2011 r.

Rozdział  5

Przepis przejściowy i końcowy

§  22. 
1. 
Do czasu przeniesienia obsługi bankowej do BGK odpowiednio przekazywanie wolnych środków Ministrowi Finansów w depozyt terminowy lub zarządzanie terminowe oraz ich zwrot mogą następować wyłącznie za pośrednictwem rachunku pomocniczego otwartego odpowiednio przez jednostkę lub dysponenta w BGK.
2. 
Rachunek pomocniczy, o którym mowa w ust. 1, może służyć wyłącznie do przekazywania wolnych środków Ministrowi Finansów w depozyt terminowy lub zarządzanie terminowe oraz ich zwrotu przez Ministra Finansów.
§  23. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.