Rozdział 4 - Formy dyspozycji - Wolne środki niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.81.443

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2011 r.

Rozdział  4

Formy dyspozycji

§  21. 
1. 
Jednostki oraz dysponenci składają, za pomocą systemu bankowości elektronicznej BGK, dyspozycje w postaci elektronicznej.
2. 
W przypadku awarii środków komunikacji elektronicznej jednostki oraz dysponenci składają pisemne dyspozycje za pomocą faksu na numer wskazany na stronach internetowych urzędu obsługującego Ministra Finansów oraz BGK, a ponadto oryginał dyspozycji przekazują do BGK.
3. 
Jeżeli dyspozycje przekazywane są w sposób, o którym mowa w ust. 2, jednostki oraz dysponenci mogą wystąpić do BGK o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania dyspozycji.