Wojewódzkie rady wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.75.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI ROLNICTWA ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 2 września 1929 r.
o wojewódzkich radach wodnych.

Na podstawie art. 240 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 62, poz. 574) zarządza się co następuje:
Wojewódzka rada wodna składa się z przewodniczącego i jego zastępcy, mianowanych przez Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu oraz z 9 członków, wybranych po jednej trzeciej przez:
1)
organa uchwalające wojewódzkiego związku komunalnego,
2)
izby rolnicze,
3)
izby przemysłowo-handlowe i izby rzemieślnicze.

Oprócz członków wojewódzkiej rady wodnej wybierają czynniki wskazane w ustępie pierwszym zastępców w liczbie odpowiadającej liczbie wybranych członków.

Do czasu zorganizowania właściwego samorządu wojewódzkiego członków wojewódzkiej rady wodnej i ich zastępców przypadających na organa uchwalające wojewódzkich związków komunalnych wybierają, względnie wyznaczają organa wymienione w art. 260 ust. 1 i 2 ustawy wodnej.
Do czasu zorganizowania izb rolniczych wybierają przypadających na nie członków wojewódzkiej rady wodnej i ich zastępców społeczne organizacje rolnicze, mające swą siedzibę na obszarze województwa.

W tym celu każda społeczna organizacja rolnicza wybiera na imienne wezwanie wojewody jednego delegata, wybrani zaś w ten sposób delegaci na zarządzonem przez wojewodę zebraniu wybierają większością głosów potrzebną ilość członków i zastępców.

Z przypadających do wyboru na izby przemysłowo-handlowe i izby rzemieślnicze trzech członków wojewódzkiej rady wodnej i tyluż zastępców, dwóch członków i tyluż zastępców wybierają iżby przemysłowo-handlowe, jednego zaś członka i zastępcę izby rzemieślnicze na zasadach, wynikających z poniżej podanych postanowień.

Jeżeli okrąg działania izby przemysłowo-handlowej pokrywa się z obszarem województwa, względnie jeśli obejmuje dwa lub więcej województw, dla każdego z nich mają być wybrani członkowie wojewódzkiej rady wodnej w liczbie oznaczonej w ustępie poprzednim.

Jeżeli obszar województwa należy do okręgów działania dwóch izb przemysłowo-handlowych, wówczas każda z tych izb wybiera po jednym członku wojewódzkiej rady wodnej i po jednym zastępcy.

Jeżeli obszar województwa należy do okręgów działania kilku izb rzemieślniczych, wówczas wyboru członka wojewódzkiej rady wodnej i jego zastępcy dokonywa izba rzemieślnicza, mająca swoją siedzibę w mieście wojewódzkiem z tym wyjątkiem, że do warszawskiej wojewódzkiej rady wodnej wybiera członków izba rzemieślnicza we Włocławku.

Członkiem wojewódzkiej rady wodnej względnie jego zastępcą może być każdy, kto posiada prawo wyborcze do Sejmu.
Członkowie i ich zastępcy wybierani są na okres 5-letni.

Ustępujący członkowie pełnią jednak swe czynności aż do chwili ukonstytuowania się nowej rady.

Wybory członków wojewódzkiej rady wodnej zarządza wojewoda na trzy miesiące przed upływem pięciolecia.

Jeżeli przed upływem pięciolecia opróżni się mandat członka lub jego zastępcy, dokonywa się wyboru uzupełniającego z danej grupy na czas do końca pięciolecia.

Wynik wyborów ogłasza wojewoda w dzienniku urzędowym oraz podaje do wiadomości przewodniczącemu rady.

Wojewódzka rada wodna zbiera się na zaproszenie przewodniczącego.

O każdem posiedzeniu wojewódzkiej rady wodnej należy zawiadomić wojewodę na 7 dni przed posiedzeniem.

Pozatem zawiadomione być powinny inne interesowane władze i urzędy, a w szczególności dowództwa okręgów korpusów, dyrekcje dróg wodnych, dyrekcje kolei państwowych, okręgowe urzędy ziemskie. Wspomniane władze i urzędy mają prawo delegować swoich przedstawicieli do udziału w obradach.

Do zawiadomienia powinien być dołączony porządek obrad.

Dla ważności uchwał wojewódzkiej rady wodnej wymagana jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej czterech członków rady.

Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości głosów, za uchwalone uważa się te opinje, za któremi głosował przewodniczący.

W sprawach, w których władze zażądają od wojewódzkiej rady wodnej opinij, wojewódzka rada wodna wydaje opinje na podstawie ustalonego przez władze stanu faktycznego.

Opinje przesyła na piśmie przewodniczący wojewódzkiej rady wodnej tej władzy, która: jej żądała.

Opinje w sprawach, wymienionych w art. 238 ustawy wodnej udzielone być powinny najpóźniej w ciągu 3 miesięcy licząc od czasu, w którym żądanie udzielenia opinji do wojewódzkiej rady wodnej wpłynęło.

Bliższe postanowienia co do sposobu obrad i powzięcia uchwał przez wojewódzką radę wodną i jej komisje określi regulamin uchwalony przez radę. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Przemysłu i Handlu.
Lokalu na posiedzenia rady wodnej dostarcza urząd wojewódzki, który też załatwia czynności kancelaryjne rady.
Mandat członka rady wodnej gaśnie przed upływem okresu wyborczego:
a)
w razie śmierci;
b)
w razie zrzeczenia się;
c)
w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach rady wodnej;
d)
w razie utraty warunków prawa wyborczego do Sejmu.

Mandat przewodniczącego wojewódzkiej rady wodnej i jego zastępcy gaśnie ponadto po odwołaniu go przez władzę, która dokonała mianowania.

Przeprowadzenie pierwszych wyborów do wojewódzkich rad wodnych na podstawie niniejszego rozporządzenia zarządzą wojewodowie w ciągu 3 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia.

Do czasu ukonstytuowania się nowych rad wodnych dotychczasowe rady wodne spełniają nadal swoje czynności.

Dotychczasowi przewodniczący wojewódzkich rad wodnych i ich zastępcy pełnią swoje czynności w dotychczasowych radach ewentualnie i w nowowybranych radach do czasu zamianowania następców.

Dla porządku obrad i powzięcia uchwał mają zastosowanie postanowienia dotychczasowych regulaminów, o ile nie są sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.