§ 1. - Wojewódzkie rady wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.75.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1929 r.
§  1.
Wojewódzka rada wodna składa się z przewodniczącego i jego zastępcy, mianowanych przez Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu oraz z 9 członków, wybranych po jednej trzeciej przez:
1)
organa uchwalające wojewódzkiego związku komunalnego,
2)
izby rolnicze,
3)
izby przemysłowo-handlowe i izby rzemieślnicze.

Oprócz członków wojewódzkiej rady wodnej wybierają czynniki wskazane w ustępie pierwszym zastępców w liczbie odpowiadającej liczbie wybranych członków.