Uznawanie stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w... - Dz.U.1958.14.61 - OpenLEX

Uznawanie stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.14.61

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 marca 1958 r.
w sprawie uznawania stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.

Na podstawie art. 100 i 101 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5) zarządza się, co następuje:
1.
Obywatele polscy, którzy stopnie oficerskie uzyskali po dniu 31 sierpnia 1939 r. w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych walczących z okupantem w kraju, a nie przedstawili ich do weryfikacji lub nie uzyskali ich weryfikacji w myśl art. 65 dekretu z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 20, poz. 135) - mogą złożyć wniosek do Ministra Obrony Narodowej o uznanie tych stopni.
2.
Wniosek zaopiniowany przez właściwy oddział Związku Bojowników o Wolność i Demokrację składa się za pośrednictwem wojskowej komendy rejonowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
1.
Stopnie oficerskie uzyskane w polskich formacjach wojskowych za granicą lub w armiach sojuszniczych w okresie do dnia 9 maja 1945 r. przez obywateli polskich zamieszkałych stale w kraju uznaje się za stopnie oficerskie przewidziane w ustawie z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5).
2.
Obywatele polscy zamieszkujący stale w kraju, którzy stopnie oficerskie uzyskali w polskich formacjach wojskowych za granicą lub w armiach sojuszniczych po dniu 9 maja 1945 r. albo w armiach państw obcych, a którym stopnie te nie zostały dotychczas uznane, mogą złożyć wniosek do Ministra Obrony Narodowej o uznanie tych stopni.
3.
Wnioski o uznanie stopni oficerskich wymienionych w ust. 1 i 2 składa się za pośrednictwem wojskowych komend rejonowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanych osób.
Do wniosku o uznanie stopnia oficerskiego (§§ 1 i 2) należy dołączyć oryginalne dokumenty lub uwierzytelnione notarialnie odpisy stwierdzające nadanie stopnia oficerskiego.
Wojskowi komendanci rejonowi opiniują złożone wnioski oraz zgłaszają swoją propozycję co do zaliczenia zainteresowanych osób do właściwego korpusu osobowego oficerów, grupy i specjalności wojskowej, po czym po dołączeniu dokumentów ewidencji personalnej tych osób przesyłają wnioski do Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
1.
Wnioski o uznanie stopni oficerskich wymienionych w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 2 rozpatruje komisja powołana przez Ministra Obrony Narodowej.
2.
Wnioski o uznanie stopni oficerskich wymienionych w § 2 ust. 1 nie podlegają rozpatrzeniu. Komisja bada jedynie, czy załączone do wniosku dokumenty stwierdzają nadanie stopnia oficerskiego.
3.
Do składu komisji rozpatrującej wnioski, o których mowa w § 1, zaprasza się również przedstawiciela Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
1.
Na podstawie wniosków komisji wymienionej w § 5 Minister Obrony Narodowej decyduje o uznaniu bądź o odmowie uznania stopni oficerskich wymienionych w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1.
2.
O decyzji Ministra Obrony Narodowej zawiadamia się zainteresowanych.
Uznanie stopni oficerskich wymienionych w §§ 1 i 2 następuje w formie rozkazu Ministra Obrony Narodowej.
Rozporządzenie stosuje się do osób, których stopnie oficerskie nie zostały ustalone w trybie przewidzianym w przepisach dotychczas obowiązujących lub zostały ustalone odmiennie, od zasad przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.